Forsiden

Høringssvar fra Fleksibel utdanning Norge

Svar på høring om endringer i opplæringsloven Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Dato: 02.01.2017

Svartype: Med merknad

Fleksibel utdanning Norge (FuN) organiserer 40 utdanningsinstitusjoner, fra grunnskole til videregående, fagskole, høyskoler og universitet. Tilbyderne av videregående utdanning blant våre medlemmer omfatter både private og offentlige skoler, samt både tilbud som primært retter seg mot ungdom og tilbud som primært retter seg mot voksne. Vi har derfor valgt å avgi høringssvar til forslag om direkte overgang i retten til videregående opplæring.

Fleksibel utdanning Norge støtter både forslaget om å innføre rett til videregående opplæring for de som har fullført opplæring i utlandet som ikke godkjennes som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge og forslaget om å utvide ungdomsretten til videregående opplæring for å få en direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring.

Vi ønsker å avgi en kommentar i forbindelse med forslaget om hva som bør ivaretas i overgangen mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring. Departementets forslag om å utvide retten til videregående utdanning etter § 3-1 slik at alle unge opp til 25 vil være omfattet av denne virker administrativt fornuftig, men Fleksibel utdanning Norge mener at en slik utvidelse uten å gjøre noe med tilhørende regelverk kan få mindre effekt enn ønsket.

I § 4A-3 står det at «Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod». «Fjernundervisning» er et begrep som sjelden brukes av undervisningsinstitusjonene i dag, i stedet brukes fleksibel eller nettbasert undervisning. Men tolkning av loven, forskrifter og rundskriv legger til grunn at det etter § 3-1 kun regnes opplæring i samvær med lærer i sann tid (også kalt «klasseromsundervisning») som oppfyllelse av timetallet i fagene. Dette har ført til et skille i tilbudet om fleksible utdanningsformer, der ungdom går glipp av mange muligheter som finnes med dagens digitale teknologi. Med departementets forslag vil unge voksne dermed beholde retten til videregående opplæring, men også måtte ta denne utdanningen på fastsatt sted, til fastsatt tid, med karakter i orden og oppførsel og en generell tilstedeværelsesplikt i 90% av timene i den fastsatte timeplanen. Dette kan være med på å gjøre utdanningen mindre tilgjengelig for en gruppe studenter som kanskje har behov for å begynne på, eller fortsette, voksenlivet sitt.

Konklusjon:

Fleksibel utdanning Norge foreslår å åpne for fleksible utdanningstilbud, herunder nettbaserte tilbud, innenfor både § 3-1 og § 4A-3.