Høringssvar fra NMBU

Dato: 19.04.2022

NMBU viser til departementets brev av 19. januar.

NMBU mener det vil være uheldig å vedta forslaget om endringer i statsansatteloven § 11, slik at adgangen til innleie skal begrenses til bare vikariater.

NMBU bruker innleie fra bemanningsforetak. Omfanget er lite (ni personer i 2021, hvorav tre vikarer). Vi har behov for vikarer, men også ekstra kapasitet ved enkelte anledninger. Arbeidstakerne har høyst ulik kompetanse (lønn, regnskap, administrasjon, økonomi, medier, prosjektkompetanse, mv).

NMBU har tidligere vurdert om vi kan løse disse behovene ved å øke grunnbemanningen, for eksempel ved en «vikarpool», eller tilsvarende. Det ville vært en fordel med flere faste ansettelser, med mer kontinuitet og ansatte som kjenner virksomheten vår. Slike løsninger kan fungere godt i flere virksomheter, f.eks. større sykehus, hvor de har mange ansatte som jobber innenfor samme fagområde. NMBU er en relativt stor virksomhet, med drøyt 1 300 årsverk. Men, de ansatte er spredt på veldig mange fagområder, også for de administrative stillingene. Mange av dem krever spesialisering, og en god del krever også høy grad av spesialisering (slik som økonomer, jurister, mange ulike typer IT-kompetanse, ingeniører, mv) . For at en pool skal fungere godt, må den være veldig stor, og da risikerer vi mye lediggang. Det har vi ikke budsjetter til. Vi har derfor konkludert med at en slik pool ikke er mulig hos oss. Økt grunnbemanning er derfor ikke et alternativ.

NMBU tror ikke det er praktisk mulig å dekke behovet ved å leie inn fra andre bedrifter, som ikke er bemanningsbyråer. Disse bedriftene vil neppe i tilstrekkelig grad ha ledige ansatte, på høyst ulike fagområder. Det er ofte også viktig at arbeidstakeren kan starte raskt, idet behovene for ekstra arbeidskraft ikke alltid lar seg planlegge.

Ved uforutsette behov inntil seks måneder kan vi ansette selv, uten utlysning. Men, det forutsetter at vi vet om noen som har den nødvendige kompetansen og som kan starte raskt. Det vet vi sjelden, i motsetning til bemanningsbyråene, som ofte har tilgjengelig kapasitet. NMBU kan lyse ut stillingen. Men, en slik prosess tar så lang tid, at det nærmest aldri er tjenlig.

Der varigheten på arbeidsforholdet skal være utover seks måneder, plikter vi å bruke utlysning. Det er nyttig der arbeidsforholdet skal vare et år eller mer. Da vet vi gjerne om behovet så pass lang tid i forveien at det lar seg planlegge på forhånd. Men, flere av våre innleieforhold har vært for perioder på seks til syv måneder. Med mindre vi vet om behovet lenge i forveien, er det ikke tjenlig å gjennomføre en ordinær ansettelsesprosess. Det vil også være krevende å få tak i kompetent arbeidskraft som vil ta en jobb for en så kort periode.

Et midlertidig behov for økt kapasitet kan til en viss grad dekkes inn ved økt bruk av overtid. Men, det forutsetter at det finnes mange nok arbeidstakere som sammen kan dele den økte arbeidsbelastningen innenfor lovens rammer for arbeidstid. Det er ikke alltid tilfellet, ettersom arbeidstakerne ofte har spesialiserte oppgaver.

NMBU har ikke merknader til resten av høringsnotatet eller forslagene.

Med vennlig hilsen

For NMBU

Ulf Knobloch Johannessen, advokat

Personal- og organisasjonsavdelingen