Høringssvar fra Glass og Fasadeforeningen

Dato: 19.04.2022

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon som rekrutterer bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Foreningen har et sterkt søkelys på lovmessighet i arbeidslivsforhold.

GF fører tarifforhandlinger på vegne av medlemsbedriftene og har sine egne overenskomster med LO/Fellesforbundet og LO/Forbundet for Ledelse og Teknikk.

I forbindelse med Arbeids- og inkluderingsdepartementets høring om endringer i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft, mener GF:

· Med foreningens sterke søkelys på lovmessighet i arbeidslivsforhold og som aktiv pådriver for et seriøst og organisert arbeidsliv, stiller den seg bak at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk byggenæring. Dette må likevel ikke stå i veien for andre bemanningsløsninger, slik som innleie fra bemanningsselskaper.

· Et forbud mot innleie vil medføre store problemer får flere av foreningens medlemsbedrifter som berøres av departementets forslag. Det redegjøres for problemene lenger ned i dokumenter. På vegne av våre medlemsbedrifter er GF følgelig sterkt kritisk til forslaget og kan ikke stille seg bak det.

· Det samme gjelder for forslaget om å oppheve adgangen til innleie av midlertidig karakter.

GF har rettet en rekke spørsmål til medlemsbedriftene i sakens anledning. Det er spesielt bedrifter med virksomheter som rekvirerer innleie til fasademontasje, industriproduksjon og håndverkstjenester, som berøres av forslaget.

På spørsmål om:

- de berørte bedriftene ville støttet innføring av et forskriftsmessig forbud mot innleie på generelt grunnlag, svarer et stort flertall: Nei

- de berørte bedriftene ville støttet innføring av et forskriftsmessig forbud mot innleie regionbegrenset, svarer et stort flertall: Nei

- hvordan innføringen av et forskriftsmessig forbud mot innleie generelt vil virke, svarer et flertall: Negativt

- hvordan et forskriftsmessig forbud mot innleie i Oslo/Viken og tidligere Vestfold virke, svarer et flertall: Negativt

- hvordan et forskriftsmessig forbud mot innleie vil påvirke bedriftens utviklingsmuligheter, svarer et stort flertall: Negativt

- hvordan retten til å benytte innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter er betydningsfullt, svarer et stort flertall: Positivt

- bedriftene mener innleie fra bemanningsforetak som KUN skal være lovlig ved vikariater, praksisarbeid, arbeidsmarkedstiltak, arbeid i forbindelse med idrett og ved avtale med fagforeningen med innstillingsrett er positivt eller negativt, svarer et flertall: Negativt

- bedriften mener å gi innleide rett til å bli fast ansatt hos innleier etter 2 år som innleid, der innleie har vært basert på avtale med fagforening med innstillingsrett er positivt eller negativt, svarer et stort flertall: Positivt

- bedriften mener at å innføre en godkjenningsordning for bemanningsforetak er positivt eller negativt svarer et stort flertall: Positivt

- bedriften mener at å tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise, ved å lovfeste enkelte momenter som taler for at noe er et innleieforhold er positivt elle rnegativt, svarer et flertall: Positivt

- bedriften benytter innleid arbeidskraft i dag, svarer et flertall: Ja

- hvor høy innleie-prosentandelen er ved peak, svarer bedriftene: fra 0-80%

- hvor høy innleie-prosentandelen er i gjennomsnitt, svarer bedriftene: fra 0-40%

- hvor høy prosentandelen av utenlandske arbeidere er ved innleie, svarer bedriftene: fra 0-100%

- covidpandemien har påvirket bedriftens fremtidige bemanningsplanlegging med hensyn til flere faste ansatte, svarer man i varierende grad: 2/3 svarer at dette ikke er en aktuell problemstilling. De øvrige er påvirket i ulik grad

- bedriften i dag ikke benytter seg av innleie, og om det i så fall kan bli aktuelt i fremtiden svarer et flertall: Ja, på grunn av muligheten til fleksibilitet, konkurransesituasjonen og forretningsutvikling

- bedriften til enhver tid kvalitetssikrer at innleie foretas fra bemanningsforetak som er registrert i bemanningsforetaksregisteret, svarer et flertall: Ja

- bedriften har fast(e) avtale(r) med foretrukne bemanningsselskaper, svarer et flertall: Ja

- bedriften ved behov leier inn fra andre bedrifter i bransjen, svarer et flertall: Nei

- hvilken modell bedriften leier inn etter svarer et flertall: Innleiemodell

- valg av innleiemodell er gjort på bakgrunn av bedriftens bemanningsstrategi, svarer et flertall: Nei

- hva en typisk innleieperiode er, svarer et flertall: 1 - 12 uker

- hvor bedriften har hovedtyngden av sine oppdrag svarer halvparten: Innenfor eller både utenfor og innenfor «forbudssonen»

- der bedriften har prosjekter både innenfor og utenfor den foreslåtte forbudssonen; at det kan tenkes at fastansatte kan dirigeres til forbudssonen og at det balanseres med innleid arbeidskraft utenfor, svarer et flertall: Nei

- innstramminger, begrensninger og forbud, i nåværende lov og regelverk for innleie, vil kunne medføre konkurransevridning til fordel for utenlandske selskaper, svarer et stort flertall. Ja

- innleie til bedriften har medført at den innleide har blitt fast ansatt, svarer et flertall: Ja

- innleie har påvirket lønnsnivået for de fast ansatte i bedriften, svarer et flertall: Nei

- innleie har påvirket felles medarbeiderdeltagelse i bedriften svarer et flertall: Ja, positivt

- bedriften er registrert som lærebedrift, svarer et flertall: Nei

- bedriften har læringer svarer et flertall: Nei

- bedriften søker etter lærlinger svarer et flertall: Nei

- bedriften har medarbeider(e) med fagbrev i glassfaget, svarer et flertall: Ja

- bedriften har medarbeider(e) med mesterbrev, svarer halvparten: Ja

Hovedutfordringer for våre berørte medlemsbedrifter

GF vil oppsummere og peke på følgende hovedutfordringer et eventuelt «forbud» mot innleie av arbeidskraft vil medføre:

Rekruttering

I byggebransjen er det spesielt vanskelig å få fatt i gode håndverkere og utleiebyråene fungerer i stor grad som rekrutteringsfirma hvor arbeidsgiver og arbeidstaker får mulighet til å prøve ut om arbeidsforholdet fungerer før ansettelse.

Rekruttering gjennom NAV eller stillingsannonser viser seg ikke som en tilstrekkelig god kilde til kvalifisert arbeidskraft.

Nyansatte hos våre største entreprenører har i stor grad startet som innleid arbeidskraft.

Et regionalt forbud vil strupe rekrutteringen til deler av bransjen.

Svingninger i markedet

Aktivitetsnivået i markedet svinger, og tilbydere har aldri noen garanti for å vinne anbud. Dette kan bli vanskelig å håndtere. Beredskapsbemanning bestående av fasteansatte blir kostbart for bedriftene. En fleksibel bemanning åpner for et norsker bedrifter står sterkere i konkurransen om de store nasjonale oppdragene, som ofte havner på utenlandske hender.

I motsatt fall vil redusert fast bemanning, som begrenser kapasiteten, også kunne medføre at bedriftene ikke klarer å innfri sine forpliktelser over kunder. Dermed kan konkurransekraften forverres ytterligere.

Svekket arbeidsliv

GF stiller seg tungt bak 3. partsamarbeidet i arbeidslivet og er opptatt av forutsigbarhet. For å komme useriøse aktører til livs er det viktig at bransjen er regulert og kontrollert.

Forbud mot innleie og «krav» om at alle medarbeidere må være fast ansatte, vil gi tilfeller hvor man risikerer omfattende bruk av permitteringer og oppsigelse ved redusert oppdragsmengde. Dette vil skape usikkerhet og ikke minst uforutsigbarhet for de sist fast ansatte.

En stor del av ansettelsene i bedriftene som berøres av forslaget kan henføres til opprinnelig innleide og midlertidig ansatte. Bortfall av denne muligheten vil begrense rekruttering til en bransje som allerede mangler tilgang til kvalifisert arbeidskraft.

Styringsrett

I høringsbrevet påpeker departementet at «forbud» er det strengeste tiltaket man kan benytte for å få bukt med «uønsket» innleie. I prinsippet mener GF at et hvert forbud kan bidra til at lov- og regelverk overstyrer bedriftenes styringsrett over egen virksomhet.

Videre mener vi at tiltakene er mangefult utredet. Noe også Regelrådets uttalelse bekrefter.

På samme måte som Byggenærings Landsforening, er GF en bransje- og interesseorganisasjon i byggebransjen.

Vi mener også at tiltakene går for langt og verken er nødvendige eller forholdsmessige ut fra målsettingen. Vi mener at regjeringens formål kunne blitt oppnådd med langt mindre inngripende tiltak. For øvrig støtter vi fullt ut BNLs og Byggmesterforbundets høringssvar.