Høringssvar fra Statsbygg

Dato: 19.04.2022

Svar på høring

Vi viser til høringsbrev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet datert 19.01 2022 som gjelder endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Statsbygg er en landets største byggherrer og gjennomfører til enhver tid over 80 byggeprosjekter. Vi forvalter om lag 2300 bygninger i Norge og utlandet på vegne av staten.

Statsbygg vil bli berørt av de foreslått regelendringene. Statsbyggs vil derfor i det følgende kommentere de foreslåtte endringene som er mest relevante for oss. Endringer som ikke er kommentert særskilt, har vi ingen merknader til.

Overordnet

I høringsnotatet er det en relativt omfattende situasjonsbeskrivelse som gir bakgrunnen for forslag til endringer i regelverket. Statsbygg kjenner seg godt igjen i den delen av beskrivelsen som gjelder byggenæringen.

Statsbygg registrerer at mange virksomheter har varig og høy andel innleie fra bemanningsforetak. Vi ser også eksempler på virksomheter som eier sine egne bemanningsforetak, noe som tyder på varlig behov for arbeidskraft.

Statsbygg avdekker flest brudd på lønns- og arbeidsvilkår hos underentreprenører, og da særlig hos bemanningsforetak. Med stor andel innleie, blir behovet for stikkprøvekontroller i leverandørkjeden uforholdsmessig stort for Statsbygg som oppdragsgiver.

Som en konsekvens av dette har Statsbygg valgt å regulere bruken av innleid arbeidskraft i sine kontraktbestemmelser. Statsbygg stiller blant annet krav om at minimum 80 prosent av arbeidede timer skal utføres av fast ansatte hos entreprenøren eller hos underentreprenør. Bemanningsforetak er ikke å anse som underentreprenør i denne sammenhengen.

Arbeidsmiljøloven

Oppheve den generelle adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter

Statsbygg støtter forslaget om å oppheve adgangen til innleie ved arbeider av midlertidig karakter. Gjeldende bestemmelser om slik innleie har vært krevende å kontrollere og følge opp. Bestemmelsen slik den lyder i dag åpner for skjønnsmessige vurderinger hos innleier som det er vanskelig for oppdragsgiver å overprøve og sanksjonere. Lovlighetsoppfølgning krever betydelige ressurser og spesialkompetanse. Mindre oppdragsgivere vil i praksis ha store problemer med å følge opp om innleien er lovlig i slike saker.

Vi ser også mange eksempler på entreprenører som ikke har satt seg godt nok inn i gjeldende regelverk, og som tolker adgangen til å leie inn arbeidskraft mye videre enn det som følger av loven, forarbeidene og rettspraksis. Mange entreprenører som leier inn fra bemanningsforetak definerer ethvert oppdrag som midlertidig, eller som sesongarbeid, og blir overrasket når Statsbygg gjennomfører kontroll, og påpeker ulovlig innleie.

Å oppheve den generelle adgangen til å leie inn ved arbeid av midlertidig karakter vil gjøre det lettere å kontrollere innleien, og føre til færre diskusjoner om lovligheten. Vi ser likevel at det vil være behov for å kontrollere om det etableres forretningsmodeller og ordninger med sikte på å omgå regelverket.

Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise

Forslagene til endringer i reglene gjør at skillet mellom innleie og entreprise blir viktig. Statsbygg mener at forslaget fra departementet tydeliggjør skillet på en god måte.

Arbeidstilsynet kompetanse som kontrollerende

Når Statsbygg avdekker ulovlig innleie får det normalt ingen konsekvens for innleier utover den aktuelle kontrakten. Statsbygg ser derfor positivt på at Arbeidstilsynet får utvidet hjemmel til å føre tilsyn med innleie og at de også gis hjemmel til å sanksjonere brudd på bestemmelsene. På den måten kan brudd på innleiereglene få betydning også utover kontrakten med oppdragsgiver, noe vi anser er positivt.

Statsansatteloven

Oppheve den generelle adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter

Det er noe uklart hvilke typer tjenester som er tenkt omfattet av endringen. Statsbygg ser behov for en bestemmelse i statsansatteloven der skillet mellom tjenesteoppdrag og innleie kommer tydelig frem på tilsvarende måte som i forslag til nytt sjette ledd i AML §14-12.

Forskrift om innleie fra bemanningsforetak

Forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold

Statsbygg støtter i utgangspunktet forslaget om å forby innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i regionen. Forbudet kan lede til at flere blir sysselsatt i produksjonsbedrifter i tiden fremover, noe som vil styrke topartsforholdet. Behovet for arbeidskraft vil være det samme, selv om innleie fra bemanningsforetak forbys, og forslaget burde derfor ikke gjøre det vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet.

Statsbygg ser imidlertid at forslaget kan innebære utfordringer for både entreprenører og byggherrer, og at det kan være behov for relativt romslige overgangsregler. Det er viktig at bransjen får både tid og muligheter til å omstille seg. I motsatt fall vil endringen kunne medføre bemanningsproblemer, noe som er lite ønskelig i et marked som allerede er preget av usikkerhet og prisvekst blant annet som følge av koronapandemien og krigen i Ukraina.

Statsbygg ser også at det kan være noen utfordringer forbundet med et geografisk skille. Å måtte forholde seg til forskjellige regler i og utenfor regionen vil kunne få utilsiktede virkinger både for entreprenører og byggherrer. Forslaget bør derfor utredes nærmere. Som et alternativ til et totalforbud, bør det vurderes om det er tilstrekkelig at forbudet gjelder kun for innleievirksomheter som ikke er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstidstvistloven.

Selv om bemanningsbransjen er størst i Osloregionen, er den også betydelig i andre byer som Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi ser at flere aktører innen bemanningsbransjen driver landsomfattende virksomhet og sender sine ansatte på oppdrag over hele landet. Dersom det innføres forbud i Osloregionen, er det en viss fare for at omfang av innleie vil øke andre steder.

I definisjonen av hvilke arbeider som omfattes av forbudet brukes begrepet “bygningsarbeid”. Det bør komme tydelig frem hvilke fagområder som omfattes av forbudet. Statsbygg har registrert økende bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak innen tekniske fag, og forbudet bør gjelde bygningsarbeid, inklusive tekniske fag som VVS, elektro, automasjon osv.

Forskrift om bemanningsforetak

Innføre en godkjenningsordning for bemanningsforetak

Statsbygg ser positivt på en godkjenningsordning for bemanningsforetak. Dersom det skal innføres en slik ordning er det viktig at det stilles riktige krav til virksomheter som ønsker å bli godkjent, og at det avsettes tilstrekkelige ressurser til å kontrollere at kravene etterleves. Et system utelukkende basert på egenerklæringer frarådes. Det bør legges til rette for at oppdragsgivere kan melde inn kritikkverdige forhold til de som fører tilsyn med ordningen. Tilsynet bør også ha rett til å kunne trekke tilbake godkjenningen ved flere eller alvorlige brudd på vilkårene for godkjenning.