Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Dato: 19.04.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Deres ref:

Vår ref:

2022/50803-2

Arkivkode:

008

Dato:

12.04.2022

Innspill til høring om endringer i arbeidsmiljøloven - Forslag om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Viser til høring datert 19. januar 2022 hvor Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber om innspill til forslag om endringer i regelverket om inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er enige i at utstrakt bruk av innleid arbeidskraft vil kunne undergrave arbeidsmiljølovens hovedregel om fast ansettelse. Bufdir mener det er viktig at flest mulig har fast arbeid og en stabil tilknytning til arbeidslivet. Innstramminger i regelverket for innleie av arbeidskraft vil kunne medvirke at flere får en fastere tilknytning til arbeidslivet. Sosial politisk må en kunne anta at dette vil være positivt ved at flere sikres en stabil inntekt.

Merknader til enkelte av endringsforslagene:

Opphevelse av den generelle adgangen til innleie av midlertidig karakter – arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav a:

Departementet skriver i høringen at det ikke finnes oversikt over hvilke grunnlag i arbeidsmiljøloven § 14-9 som oftest anvendes som grunnlag for midlertidig å kunne leie inn arbeidskraft, se side 7 i høringsnotatet. En slik oversikt ville gjort det enklere å vurdere å kunne gi innspill på forslaget om å oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter. Dette kunne med fordel vært utredet.

Et alternativ til å fjerne muligheten til innleie av arbeidskraft ved arbeid av midlertidig karakter, kan være å definere nærmere vilkår for å benytte innleie ved arbeid av midlertidig karakter. For eksempel ved at virksomheter kan leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak for arbeid som klassifiseres som sesongarbeid. Det kan videre settes en grense for hvor lenge slik innleie skal være tillatt.

Rett til fast ansettelse etter en viss tid:

Bufdir er positiv til forslaget om at innleide skal ha rett til fast ansettelse hos innleier etter to år. Den innleides tilknytning til innleievirksomheten vil etter to år ofte være sterk. Videre vil to år innleie av en ansatte tilsi at behovet for den ansatte ikke lengre av en midlertidig karakter. I de tilfellene vil det mest naturlig være å anse behovet for den ansatte som et permanent behov. For øvrig ser vi ingen grunn til å endre statsansatteloven § 11 (4) jf. § 9 (3) slik at også retten til fast ansettelse for innleide inntrer etter to år. Vi tiltrer derfor departementets vurdering for ikke å foreta endringer i statsansatteloven på dette punktet.

Krav til bemanningsforetak:

Bufdir er positive til forslag om at bemanningsforetak må være av godkjent av Arbeidstilsynet. Det vil etter vårt syn være med å sikre at bemanningsforetakene følger kravene fastsatt i lov og forskrift. Det vil etter vårt syn bidra til en mer seriøs utleiebransje, noe som vil være til fordel for innleier, de seriøse bemanningsforetakene og ikke minst de innleide arbeidstakerne.

Vi har for øvrig ingen andre kommentarer til høringsnotatet, og kan for vesentlige slutte også til departementets vurderinger.

Med hilsen

Christian Kolstad (e.f.)

avdelingsdirektør

Arvid Bjune

seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.