Høringssvar fra Academic Work Norway AS

Dato: 07.04.2022

Endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak – høringssvar fra Academic Work Norway AS

Vi viser til høringsbrev om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak sendt på høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 19.01.2022. Vi i Academic Work Norway AS ønsker med dette å sende et høringssvar.

Vi er et bemannings- og rekrutteringsbyrå som i hovedsak leverer personal innen IT, teknologi, økonomi og administrasjon samt kundeservice. Vi har 70 ansatte internt i administrasjonen og 400-450 utleide på heltid og deltid, der vi omsetter for 300M kroner i året.

Vi berøres i sterk grad av forslagene og er svært kritiske til disse. Med dette ønsker vi å komme med vårt syn på de forslagene som har størst konsekvens for oss.

Våre kommentarer til forslag om fjerning av adgangen til innleie for arbeid av midlertidig karakter

Konsekvenser for virksomheten og våre ansatte

Vår målgruppe og våre ansatte som leies ut er i hovedsak de med 0-5 års arbeidserfaring og som er tidlig i sin karriere. Dette omfatter i stor grad både de som er studenter og nyutdannede og de som ønsker en annen karriereretning enn deres nåværende. Bransjestatistikk viser at ca 40% av alle som ansettes i bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet, hvilket er et tall vi kan kjenne oss igjen i.

I Academic Work er alle utleide fast ansatt med en garantilønn. Dette innebærer at vi dekker midlertidige behov med faste ansettelser. Vi leverer personell til flere små og mellomstore bedrifter der det ikke eksisterer en tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett. Med andre ord vil forslaget slik det står i dag for mange bedrifter også være begrensende og konkurransevridende i favør eksempelvis større bedrifter.

Målgruppen vi retter oss mot representerer fremtidens arbeidsliv og innehar en oppdatert kompetanse Norge trenger. Mange bedrifter har ikke kapasitet eller kompetansen til å kartlegge eller forstå hvordan deres kompetansebehov kan dekkes av en som ikke har utstrakt arbeidserfaring eller er ferdig med utdannelsen sin, og ikke alle behov er vedvarende gjennom et år. Arbeidstopper eller midlertidige behov er en naturlig del av mange virksomheters syklus gjennom et år, og det er her vi og vår bransje er et supplement til den faste arbeidsstyrken hos bedriftene. Her kan en student eksempelvis dekke opp for noe av behovet og samtidig erverve seg verdifull erfaring. Når det midlertidige behovet tar slutt vil studenten i dette tilfellet ha en ny jobb å gå til, og/eller en økonomisk trygghet dersom det ikke for øyeblikket finnes noen oppdrag. Dette innebærer en trygghet og forutsigbarhet de ikke ville fått dersom de hadde et midlertidig oppdrag i en bedrift hvor ansettelsesforholdet avsluttes med ressursbehovets slutt. Ved å fjerne adgangen til å leie inn slik det er i dag vil det innebære en betydelig økning i antall ansatte som sendes ut i arbeidsledighet og som må begynne på nytt med å søke jobber i det som for mange er et krevende arbeidsmarked å skille seg ut på. Totalt sett vil dette kunne øke intervallene mellom jobber for en som er tidlig i sin karriere og som har behov for både inntekt og arbeidserfaring.

I Academic Work består en del av virksomheten også av utleie av personer som har gått AW Academy. Dette er et utdanningsløp der personer uten nødvendigvis formell relevant kompetanse går et 12 ukers program der de får eksempelvis en IT- kompetanse etterfulgt av en praksisperiode hos en av våre kunder. Alle får fast heltidskontrakt, lønn i henhold til likebehandlingsprinsippet og praktisk erfaring som gjør at de kan være med på å dekke det allerede enorme kompetansegapet som finnes i Norge i dag. Ved foreslåtte innstramminger i innleiereglene vil dette også kunne medføre at denne muligheten reduseres eller forsvinner.

Vi ser med stor bekymring på de forslagene som er fremsatt og de konsekvenser dette vil medføre. Bransjen er allerede i dag gjennomregulert og vi har veletablerte rutiner gjennom Revidert Arbeidsgiver som gjør at vi jevnlig holder kontroll på og kan dokumentere at kontrakter og de sentrale delene ved et arbeidsforhold overholdes. Vi støtter forslaget om en offentlig godkjenningsordning som vi mener bidrar til å tjene formålet om å luke ut de useriøse og fremme den delen av bransjen som tilbyr trygge og forutsigbare arbeidsforhold.

Avslutningsvis reagerer vi på at forholdene ikke er grundigere utredet før endringsforslagene sendes ut på høring, og oppfordrer til å vente med endringer til det er vurdert andre tiltak som bedre oppfyller formålet.

Vennlig hilsen

Mats Furulund

Administrerende direktør

Academic Work Norway AS

Vedlegg