Høringssvar fra Petroleumstilsynet

Dato: 28.03.2022

Petroleumstilsynets merknader til lovforslagene

Petroleumstilsynets syn på forslagene har grunnlag i vår erfaring fra tilsyn med innleie fra bemanningsforetak i 2021 og 2022 og generell kunnskap om bransjen og de tilknytningsformer som har vært på våre tilsynsområder i en årrekke. I tillegg mottar vi en rekke bekymringsmeldinger (særlig etter endringen i tilsynsansvaret i 2020), direkte informasjon og spørsmål fra arbeidstakere og fagforeninger, og vi innhentet opplysninger om innleie fra virksomheter under vårt tilsynsområde ved årsskiftet 2020/ 2021.

Så langt i våre tilsyn i 2021 og 2022 oppgir selskapene at de ikke benytter midlertidig ansettelser men innleie. For vår bransje er dermed innleie den fleksibilitetsmekanismen som benyttes mest.

1. Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo

Ingen merknader

2. Mulig opphevelse av den generelle adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter

Vi mener at adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter jf. aml §14-9 andre ledd bokstav a bør bestå, men at det bør foretas presiseringer i loven slik at praktiseringen blir gjort korrekt og i tråd med bestemmelsens intensjon. Vi viser til omtalen av arbeidsgivers manglende kunnskap og forståelse av lovens regler for midlertidig ansettelse og innleie (Svalund m.fl. 2019) på s. 136 i NOU 2021: 9 (Fougnerutvalget). Dette gjentas i høringsnotatet. Vår erfaring fra tilsyn viser at selskapene bruker egen eller en slags bransjeforståelse av hva som er «arbeid av midlertidig karakter» og ikke legger til grunn det som fremgår av lovforarbeider og rettspraksis.

Basert på tilbakemeldinger i tilsyn og i dialog med bransjen har selskapene uttrykt et behov for den fleksibiliteten innleie med utgangspunkt i aml § 14-9 annet ledd bokstav a utgjør. I olje- og gassbransjen er det en utbredt organisering av selskapenes virksomhet i prosjekt og oppdrag. Dette gjelder både selskapenes organisering av egen drift og selskapenes oppdrag til leverandører. Vår bransje har svært mange leverandører som igjen har underleverandører, hvor driften er delt opp i prosjekter. Ofte avløser prosjektene hverandre og dette kjennetegner driften til flere av leverandørene.

Kontrakter med krav til svært varierende behov for leveranser med tilhørende personell, med relativt kort mobilisering og demobiliseringsvarsel, ser vi utfordrer vilkåret om at arbeidet skal være av «midlertidig karakter».

Det inngås også store kontrakter som boreoppdrag med en boreinnretning. Disse kontraktene kan vare fra en måned til flere år. Alt etter aktivitet og oljepriser, vil det i større eller mindre grad være opphør mellom hver slik kontrakt. Dersom det går litt tid mellom hver kontrakt, noe som har vært en økende tendens senere år, vil oppbemanning av borteinnretningen med et større antall personer skje på relativt kort tid. Varsel for oppstart kan være eksempelvis 60 dager, noe som kan være utfordrende dersom boreinnretningen har ligget i opplag eller kommer fra britisk sektor. Dette kan gjøre en ordinær rekruttering vanskelig.

Petroleumstilsynet foreslår at vilkåret for midlertidig ansettelse etter bokstav a klargjøres fremfor å fjernes. Klargjøring av bestemmelsen var også et forslag vi hadde i høringen til NOU 2021:9. Vi viser også til s. 146 i NOU’en om OECD sine anbefalinger, der det fremgår at en bør sikre at arbeidsgivere og arbeidstakere er klar over og har forstått gjeldende regulering.

Flere av de vurderingene som følger av lovforarbeider, og senere er fulgt av domstolene, bør etter vårt syn fremgå av aml § 14-9 andre ledd bokstav a. En avgrensing mot løpende prosjekter som avløser hverandre og dermed fører til et permanent behov for arbeidstakere kan være en mulig løsning evt. kombinert med andre presiseringer og endringer.

I den finske «Arbetsavtalslagen» som vist til i utredningen på s. 188, er følgende løsning valgt i § 3 tredje ledd (uthevet, men hele § 3 er tatt inn under);

Ett arbetsavtal kan ingås muntligen, skriftligen eller i elektronisk form.

Ett arbetsavtal gäller tills vidare, om det inte av grundad anledning har ingåtts för viss tid. Ett arbetsavtal som på initiativ av arbetsgivaren utan grundad anledning har ingåtts för viss tid ska anses gälla tills vidare.

Det är inte tillåtet att upprepat använda arbetsavtal för viss tid när antalet visstidsavtal eller den sammanlagda avtalstiden eller den helhet som avtalen bildar visar att arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent.

Den finske lovgivning er i overenstemmelse med gjeldende norsk rett.

Konsekvensen av at adgangen til innleie med hjemmel i aml § 14-9 andre ledd bokstav a fjernes er at selskapene i langt større grad må leie inn etter avtale med fagforening, noe som også er uttalt å være et av formålene med denne endringen. Petroleumstilsynet ser ikke at dette utelukkende vil være positivt. Selskapets adgang til å leie inn ved reelt behov, og dermed ansvar for selskapets drift, vil i større grad overføres til fagforeningene. En vil også i større grad risikere at det ses bort fra intensjonen bak innleieregelverket. Vi stiller spørsmål ved om fagforeningene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ta dette ansvaret så lenge lovbestemmelsen er så åpen som den er i dag. Tilsynsmyndighetenes kompetanse etter aml § 14-12 andre ledd er naturlig nok også begrenset, og omfatter kun ettersyn med om der er en avtale med fagforeningen av en viss størrelse og at innleieavtalen er tidsbegrenset. Det bør dermed vurderes å endre ordlyden i aml § 14-12 andre ledd, uavhengig av hva som skjer med adgangen til innleie etter aml § 14-9 andre ledd bokstav a. Det vises til konkrete funn under tilsyn, kort beskrevet under pkt. 4 under.

3. Grensen mellom innleie og entreprise

Petroleumstilsynet er enig i forslaget til ny lovbestemmelse som definerer innleie, som vi ga uttrykk for i høringen til NOU 2020:9.

I forbindelse med vår kunnskapsinnhenting om innleie i olje- og gassnæringen fra årsskiftet 2020/21 var det mange henvendelser fra arbeidsgivere som spurte om kontrakter som synes å være entrepriser, skulle innrapporteres som innleie. Vi har også erfart gjennom tilsyn med aml § 14-12 at personell registrert som innleide faktisk er omfattet av en entreprise. Slik vi oppfatter bransjen er det mange selskap som ikke har en bevissthet omkring dette skillet.

Lovforslaget vil både gi en nyttig definisjon av hva som er innleie, samt gi verdifull hjelp til både arbeidsgiver og arbeidstaker om hva som regnes som entreprise, uten å måtte lete i mer utilgjengelige rettskilder.

Vi får jevnlig henvendelser fra arbeidstakere som ønsker rettigheter som innleid, men hvor de er omfattet av en entreprise. Denne usikkerheten vil forhåpentligvis avta dersom en definisjon av innleie tas inn i loven, samtidig som den ansattes rettigheter som innleid vil bli bedre ivaretatt, ved at arbeidstakeren får en mer tilgjengelig definisjon av når en er å betrakte som innleid.

4. Rett til fast ansettelse etter et visst antall år, som innleid etter avtale med fagforening

Petroleumstilsynet støtter forslaget om at innleie etter aml § 14-12 andre ledd skal gi samme rettigheter til ansettelse som gjeldende i dag for innleie etter aml § 14-9 andre ledd bokstav a og b. Vi har gjennom tilsyn sett at også arbeidstakere som leies inn med grunnlag i avtale med tillitsvalgte arbeider fulle årsverk, en del over flere år. I flere avtaler som er grunnlag for innleien, angis ikke konkret antall personer som kan leies inn på avtalen og avtalene gir således en vid adgang til innleie. Dersom flere selskap, som følge av resultatene av gjennomførte tilsyn på området, går inn for å opprette avtaler, og innleie med hjemmel i aml § 14-9 andre ledd bokstav a fjernes, er dette forslaget enda viktigere.

5. Endring av tre-/fireårsregelen til toårsregel

Petroleumstilsynet er enig i forslaget om endring av aml § 14-9 syvende ledd til en ren toårsregel. Antallet innleide som vil være omfattet av rettigheter til automatisk ansettelse er betydelig innen olje- og gassnæringen da innleieandelen er jevn og høy. Det er kjent at mange arbeidstakere er innleid over mange år, noe også funn under tilsynene våre bekrefter. Det er også kjent i bransjen at selskapene passer på å avslutte innleieoppdrag før rettigheter etter aml § 14-9 syvende ledd oppstår. Dermed vil en toårsregel både virke preventivt på bruk av innleie som ikke oppfyller lovens vilkår og gi alle de som leies inn over flere år rett til fast ansettelse på et tidligere tidspunkt.

Vår erfaring gjennom tilsyn med aml § 14-12 jf. 14-9 viser at mange arbeidsgivere tror at det er aml § 14-9 syvende ledd som setter den eneste grense for når lovlig midlertidighet foreligger. Det vil si at så lenge virksomheten holder seg innenfor disse tidsangivelsene er adgangen til midlertidig ansettelse videre enn slik andre ledd bokstav a skal forstås. Dette er et forhold som ikke er drøftet i NOU’en eller lovforslaget.