Høringssvar fra Bravida Norge AS

Dato: 19.04.2022

HØRINGSSVAR FRA BRAVIDA NORGE VEDR. FORSLAG OM ENDRINGER I REGELVERKET FOR INN- OG UTLEIE FRA BEMANNINGSFORETAK

Bravida Norge er en av Norges største tekniske installatører, hovedsakelig innen fagområdene elektro, rør og ventilasjon. Vi har ca 3.000 fast ansatte, hvorav ca. 2.300 er fagarbeidere. Virksomheten er organisert i 65 avdelinger spredt over det meste av landet, men hovedtyngden – mer enn 40% – er lokalisert innenfor Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Pr i dag har Bravida 420 lærlinger, hvorav 6% er jenter. Vi planlegger å ta inn 200 nye lærlinger i høst. Majoriteten av våre lærlinger får tilbud om fast ansettelse etter endt læretid.

Gjennom systematisk satsing på lærlinger og kompetanseutviklingstiltak i regi av vår egen Bravidaskole er vi svært tydelige på at det er faste ansettelser som utgjør grunnbemanningen i bedriften. Vi opererer imidlertid innenfor en lavmarginbransje som er preget av store konjunktursvingninger, også i avgrensede, lokale markeder.

For å kunne være leveringsdyktig overfor våre kunder har vi, i samarbeid med våre tillitsvalgte, utarbeidet en bemanningsstrategi for å kunne «ta toppene» dersom vår faste grunnbemanning ikke er tilstrekkelig i enkelte prosjekter. Denne består i å hente inn arbeidskraft i følgende prioriteringsrekkefølge:

  1. Egne fast ansatte fra andre Bravida-avdelinger som har ledig kapasitet
  2. Innleie fra andre produksjonsbedrifter (konkurrenter)
  3. Innleie fra bemanningsforetak

Graden av innleie varierer over tid, men ligger anslagsvis på mellom 2 og 5 % av grunnbemanningen. Innleie er en dyrere og mer logistikk-krevende løsning som vi kun benytter for å imøtekomme uforutsette svingninger i arbeidskraftbehovet. Vår erfaring er dessuten at det er en stor og økende mangel på arbeidskraft som vanskeliggjør innleie fra andre produksjonsbedrifter.

Som en av de store aktørene innenfor våre fagområder frykter vi sterkt for konsekvensene dersom det blir innført forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo, Viken og Vestfold. De seriøse bemanningsforetakene er en svært viktig «buffer» for at vi skal kunne ta den nødvendige risiko ved å bidra i større offentlige og private byggeprosjekter.

I tillegg til konjunktursvingningene i markedet deltar vi ofte i prosjekter der vi som leverandør har en plikt i henhold til norsk standard-kontrakt til å trappe opp bemanningen og forsere fremdriften dersom byggherren har støtt på uforutsette problemer, den såkalte «hoppeplikten». Det vil ikke være økonomisk forsvarlig å bygge opp en grunnbemanning for å møte slike bemanningstopper, noe som i ytterste konsekvens setter våre egne arbeidsplasser i fare.

Bravida er sterk tilhenger av et seriøst og organisert arbeidsliv med trygge og gode ansettelsesforhold. Dette mener vi at vi best ivaretar ved at vi fortsatt kan benytte oss av en beskjeden grad av innleie fra seriøse bemanningsforetak.

Vi mener at kampen mot de useriøse aktørene i byggenæringen må trappes opp, med basis i det eksisterende regelverk, der tilsynsmyndigheter og øvrig kontrollapparat styrkes vesentlig. Et generelt forbud mot innleie fra bemanningsforetak i Oslo-regionen vil ramme en bedrift som Bravida på en utilsiktet måte og er ikke veien å gå !

Med hilsen

Tore Bakke

Administrerende direktør

Bravida Norge AS