Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF

Dato: 06.04.2022

De foreslåtte begrensningene i adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak vil i liten grad berøre helseforetakene. Helseforetakene kan fortsette å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak med grunnlag i vikaralternativet (aml § 14-9 (2) bokstav b).

Sykehusinnkjøp HF inngår avtaler med bemanningsforetak og har prosedyrer for innleie av vikarer. Dette gjelder innleie av vikarer for sykepleiere, leger og annet helsepersonell, samt administrative og støttepersonell.

I perioden 2020-2021 har behovet for innleie av intensivsykepleiere naturlig nok vært større enn tidligere år. Slik Helse Midt-Norge tolker det nye lovforslaget, vil det ikke være mulig å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak for å håndtere topper, alt fra normale og gjentakende sesongtopper til topper som skyldes plutselige behov, som ved en pandemi eller større hendelser. Den foreslåtte lovendringen bør som et minimum inkludere et unntak for større og plutselige hendelser, slik at man har anledning til innleie etter aml § 14-9 (2) bokstav a).

Når det gjelder alternative tiltak som er egnet til å begrense bruken av innleie generelt, så er det spesielt kompensasjonsordninger som er incentivvirkemidler til hel- og deltidsansatte.

Øvrige endringsforslag kommenteres ikke annet enn at det høres ut som at det er hensiktsmessig med en presisering av innleie vs entreprise.