Høringssvar fra NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet

Dato: 08.04.2022

Vedlagt følger et felles høringssvar fra NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet.

Det vises til høringsnotatet på side 39 hvor det fremgår at "Departementet vil i samråd med Landbruks- og matdepartementet vurdere nærmere disse forskriftenes betydning for innleiereglenes anvendelse ved avløsning i landbruket."

NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet støtter en gjennomgang og en klargjøring av reglene på dette området. Partene i arbeidslivet understreker viktigheten av at dagens avløser- og landbruksvikarordning består, slik at bonden får fortsette å leie inn arbeidskraft fra avløserlagt i tård med intensjonen i ordningen.Partene ser behov for en egen regulering som gir et klart unntak for utleie i tråd med avløser- og landbruksvikarordningen.

Vedlegg