Høringssvar fra NHO Luftfart

Dato: 19.04.2022

NHO Luftfart viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak med høringsfrist 19. april 2022. NHO Luftfart ønsker i forbindelse med høringen å gi noen kommentarer til departementets forslag til ny AML §14-12 sjette ledd om vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter utgjør innleie – grensen mellom innleie og entreprise.

Innledningsvis ønsker NHO Luftfart å fremheve at våre medlemsbedrifter opererer i et internasjonalt marked preget av sterk konkurranse. Muligheten for en effektiv og hensiktsmessig organisering i Norge er avgjørende for å kunne konkurrere i dette markedet. På et generelt grunnlag er det fra vårt ståsted derfor viktig at det ikke innføres særnorske krav og begrensinger som påvirker selskapenes konkurransekraft.

Departementet skriver i sitt høringsnotat at hensikten med forslaget til ny §14-12 sjette ledd er å tydeliggjøre hva som menes med innleie og at dette først og fremst er en presisering av gjeldende rett. Dette gjøres med utgangspunkt i Fougner-utvalgets forslag om en lovfesting av vurderingsmomenter som skal vektlegges i spørsmålet om en kontrakt er å anses som innleie eller entreprise. Forslag til momentlisten i §14-12 sjette ledd skal ikke anses som en legaldefinisjon, men en lovfesting av hvilke forhold som taler for at det foreligger innleie. Departementet skriver følgende om dette:

"Momentene inngår i en helhetsvurdering og er ikke kumulative. Ved vurderingen av om det foreligger innleie skal det særlig legges vekt på hvem som utøver arbeidsledelsen og har ansvar for resultatet…. De øvrige momentene i forslaget vil være av betydning dersom det basert på en vurdering av disse to momentene fortsatt er usikkert om det foreligger innleie. Kriteriene vil særlig være relevante ved avgrensningen mot entrepriser som innebærer tjenestekjøp."

Departementet viser samtidig i høringsnotatet til at det med en slik lovfesting av momentlisten må ses hen til hva som er ønskelig og hensiktsmessig utvikling på dette området fremover, herunder at de ikke utelukker at forslaget kan føre til at flere oppdragskontrakter klassifiseres som innleie. For NHO Luftfart fremstår det, med bakgrunn i det som er sagt over, som uklart om hensikten med ny §14-12 sjette ledd rent faktisk er å utvide omfanget av det som skal anses som innleie - og således tilsvarende begrense hva som skal/kan anses som entreprise.

Det å benytte seg av en entreprise-løsning er en legitim måte å organisere virksomheten på, og det sikrer blant annet konkurransekraft, effektivitet og tilgang på spesialisert tjenester. NHO Luftfart støtter derfor ikke evt. endringer som begrenser muligheten som virksomhetene i dag har innenfor gjeldende rettstilstand til å benytte en entrepriseløsning, inkludert den foreslåtte lovfestingen av en momentliste. Skillet mellom innleie og entreprise bør etter vår vurdering fortsatt trekkes slik det følger av forarbeider og langvarig rettspraksis.

NHO Luftfart viser ellers til NHOs høringssvar i saken, som vi stiller oss bak.

Vedlegg