Høringssvar fra Jussformidlingen i Bergen

Dato: 11.04.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 0030 Oslo
Postboks 8019 Dep.postmottak@aid.dep.no
Deres ref.: 22/272

Vår dato: 11.04.22
Vår Ref: RPU

Høringssvar til forslag til endringer i arbeidsmiljøloven mm. - endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

1. Innledning

Vi viser til høringsnotat datert 19.01.22 der det bes om høringsinstansene sitt høringssvar til forslag til endringer i arbeidsmiljøloven (aml.), knyttet til regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Jussformidlingen er et gratis rettshjelpstiltak som blir drevet av viderekomne jusstudenter ved Universitetet i Bergen. Vi tilbyr gratis rettshjelp og juridisk bistand til privatpersoner. Ett av rettsområdene vi arbeider mest med er arbeidsrett, og vi representerer ofte klienter i arbeidsrettslige tvister. Basert på våre erfaringer vil vi i det følgende knytte noen bemerkninger til høringsnotatet.

2. Generelle bemerkninger til høringsnotatet

Jussformidlingen stiller seg positive til det generelle formålet ved de foreslåtte endringene, knyttet til å redusere bemanningsforetakenes rolle i norsk arbeidsliv. Overordnet vurderer vi endringene som egnet til å underbygge topartsmodellen, med arbeidstaker og arbeidsgiver, som den klare hovedregelen i norsk arbeidsliv. Dette er noe som bør etterstrebes for å sikre større forutsigbarhet og stabilitet for den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver, men også i forhold til arbeidslivet som helhet.

3. Vedrørende notatets punkt 3.3 om generelle innstramminger i adgangen til innleie fra bemanningsforetak

Departementet ber i punkt 3.3.2 om høringsinstansenes innspill på forslaget om å fjerne adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter, jf. aml. § 14-12 første ledd jf. § 14-9 andre ledd. Jussformidlingen stiller seg positive til den foreslåtte endringen, da dette vil kunne stimulere til økt grunnbemanning, i form av mer utstrakt bruk av faste og direkte ansettelser. Vurderingen knyttet til hva som utgjør arbeid av “midlertidig karakter”, jf. aml. § 14-9 andre ledd bokstav a er svært skjønnsmessig, og overlater stor frihet til arbeidsgiver. Dette kan føre til misbruk av innleieadgangen. Vi deler derfor departementets syn knyttet til effektiv håndhevelse av regelverket, og mener at en fjerning av adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter lettere vil kunne ivareta dette hensynet.

Som departementet peker på i punkt 3.3.2, vil dette kunne medføre at det blir vanskeligere å dekke midlertidig behov for bemanning, noe som gjør at arbeidsgiver må søke andre løsninger på dette problemer. Det blir pekt på at dette vil kunne løses ved hjelp av økt bruk av blant annet overtidsarbeid og avtale om unntak fra arbeidstidsreglene. Jussformidlingen stiller seg noe skeptisk til å tillate disse bi-effektene i et for stort omfang. En økt grad av overtidsarbeid og avtaler om unntak fra arbeidstidsreglene, vil kunne føre til utglidning av praksisen rundt disse ordningene, noe som videre kan føre til misbruk. Ved en eventuell fjerning av adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter, vil det i en overgangsperiode derfor være avgjørende å overvåke og utrede omfanget av denne praksisen nærmere.

4. Vedrørende notatets punkt 3.5 om rett til fast ansettelse etter en viss tid

Departementet ber i punkt 3.5.2 om høringsinstansenes innspill til en regel om rett til fast ansettelse etter to år for arbeidstakere som er innleid fra bemanningsforetak. Jussformidlingen stiller seg bak den foreslåtte endringen. Vi mener at en reduksjon av tidsperioden som kreves for å oppnå fast ansettelse til to år, i større grad vil kunne understøtte topartsmodellen i norsk arbeidsliv. Som departementet peker på, vil langvarig innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak indikere et stabilt behov for arbeidskraft. Etter vår vurdering vil en tidsperiode på to år være tilstrekkelig til å påvise et slikt behov.

En reduksjon av denne perioden til to år vil også effektivisere bemanningsforetakene sin rolle i norsk arbeidsliv, ved at disse kan konsentrere arbeidet til å skaffe flere og mer kortvarige arbeidsoppgaver, noe som kan være lettere å gjennomføre. Den foreslåtte endringen kan derfor ha en dobbel effekt, ved at arbeidsledige lettere kommer tilbake i arbeid gjennom bemanningsforetak, samtidig som de lettere kan oppnå fast ansettelse i bedriften de blir innleid til.

Carl Fredrik Nyberget, Saksbehandler

Sveinung Nes, Saksbehandler

Jonas Nielsen, Leder Rettspolitisk Utvalg

Michelle Danker, Daglig leder