Høringssvar fra Nelfo

Dato: 19.04.2022

Høringssvar fra Nelfo om sak 22/272: Endringer i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft

Nelfo er en landsforening i NHO som organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til de tekniske systemintegratorene. Nelfo har over 1.800 medlemsbedrifter med mer enn 30.000 årsverk, og herunder mer enn 5.000 lærlinger under opplæring i bedrift.

Nelfo registrerer at høringsnotatet i begrenset grad inneholder innsikt om de lovregulerte fagene elektro, ekom og heis. Nelfo ser derfor nytten av å gi noe utfyllende informasjon, samt presentere egnede og foretrukne løsninger for vår bransje.

Nelfos hovedbudskap

1. Elektro, ekom og heis (elektroinstallasjon) må holdes utenfor et generelt innleieforbud fra bemanningsforetak i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Data om vikarbruk (Fafo, 2021) viser at virksomheter i næringskode 43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid har en vikarbruk på linje med virksomheter i næringskode 42.1 Bygging av veier og jernbane. Begge disse næringskodenes vikarbruk ligger under halvparten av vikarbruken i 41.2 Oppføring av bygninger. Nivået på vikarbruken er også bekreftet i en fersk medlemsundersøkelse Nelfo har gjennomført.

I høringsnotatet argumenterer departementet for at et forbud bør gjelde der utfordringene med høy innleieandel er størst. Og som følge av dette mener Nelfo at elektrisk installasjonsarbeid skal unntas slik alminnelig anleggsvirksomhet er foreslått unntatt. I praksis kan det løses ved å modifisere listen som er hentet fra byggherreforskriften og presisere at elektro, ekom og heis (elektroinstallasjon) skal holdes utenfor forbudet.

2. Skulle departementet likevel gå til det skritt å vurdere at elektroinstallasjoner skal inkluderes i et innleieforbud kreves langt grundigere utredning, og det på flere områder vi beskriver i det brevet. Se også vedlegg fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

I høringsnotatet leser vi at departementets tiltak overordnet er å stimulere til bruk av faste ansettelser, og dermed også legge til rette for organisering og bruk av tariffavtaler i næringen. Som et mulig mindre inngripende tiltak kan være at både innleier og utleier har tariffavtale med landsdekkende arbeidstakerorganisasjon. Det må imidlertid utredes.

3. Nelfo viser ellers til, og stiller oss bak NHOs høringssvar.

---

Se vedlagt komplett høringssvar og vedlegg.

Vedlegg