Høringssvar fra SAFE

Dato: 19.04.2022

Generelle synspunkter

SAFE organiserer arbeidstakere innenfor olje, gass og energisektoren på sokkel og land. Det innebærer at vi har medlemmer som er i bemanningsbyråbransjen, enterprise, operatør, leverandør, osv innenfor denne bransjen.

SAFE har i lengre tid hatt et sterkt engasjement for å styrke at flere blir ansatt i hoved bedriften. Senest i januar skrev vi om innleieproblematikken:

https://safe.no/innleieproblematikken-safe-forer-kampen-videre/

Utviklingen har i lengre tid vært at kjernebemanningen skal begrenses og alt utenom skal leies inn, settes ut på entreprise, midlertidig ansettelser eller andre tilknytningsformer. Arbeidslivet er i en konstant utvikling som setter press på den norske modellen der en av grunntankene er at personell skal være fast ansatt i bedriften. Samt at bedriften skal ha kompetansen til å ivareta sikkerheten i vedlikehold og drift av anleggene sine.

Innenfor våre områder er det utfordrende å finne ut om ulovlig innleie. Vi har mange medlemmer som vegrer seg fra å ta opp saker da de er bekymret for å ikke få videre oppdrag i utleie firmaet, ikke bli lansert til kunder, osv. Det er vanskelig å få etablert tillitsvalgts apparat i bemanningsforetakene, både fordi en ikke vil stikke hodet frem, og fordi det er mye turn-over i bedriftene. En oppdager at saker kommer i ettertid etter personell har forlatt bemanningsbyråene. Noe som ikke er veldig gunstig verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker.

En annen uheldig effekt ved innleie er at mer og mer av kostnadene rundt kompetanseheving samt opprettholdelse av kompetanse blir lagt over på de ansatte. Da de må selv holde kurs for å være attraktiv for kunder. Typisk eksempel er kurs den enkelte arbeider har når de starter i byråene ikke blir opprettholdt, fordi disse kursene ikke var med i spesifikasjonene i kontrakter osv.

SAFE mener at det finnes bedre løsninger enn rene bemanningsbyrå og har i flere av våre tariffavtaler allerede løsninger for å håndtere sykefravær samt annet fravær som er i bedriftene gjennom egne ressursepooler, vikarpooler, osv.

SAFE mener de foreslåtte endringene er gode. SAFE ønsker regulering av innleie på en bedre måte enn det er per i dag.


Merknader:

1. Punkter som går spesifikt på område bygg og anlegg i Oslo området har vi valgt å ikke kommentere.

2. Opphevelse av den generelle adgang til innleie ved arbeid av midlertidig karakter.

SAFE er positive til fjerning av den generelle adgangen til innleie av en midlertidig karakter som er i 14-12a. Dette mener SAFE vil gjøre at innleie bedriftene må ha en større og mer robust bemanning som fører til at flere er ansatt i hoved bedriften. Ved aktivitetstopper finner man sammen med arbeidstakerne de beste løsningene.

3. Grense mellom innleie og entreprise

SAFE ser positivt på at grensen mellom innleie og entreprise mer tydelig. Grensen mellom innleie og entreprise erfarer SAFE som mer flytende i dag, og spørsmålet er ofte tema ute i bedriftene, og skaper avklaringsbehov i forbundet.

4. Endring av tre/fireårsregelen til toårsregel

SAFE ser positivt på at grensen for hvor lenge en person kan gå som innleid justeres ned til 2 år og støtter forslaget som er i endringene i AML 14-9. Innenfor vår bransje er det praksis at ansatte må av kontrakt hos arbeidsgiver, og jobbe hos noen andre kunder, ikke 3 års regelen kan stadfestes. Dette er kreative løsninger på ett tydelig uuttalt bemanningsbehov over tid, men som ender i en gråsone. Kreative løsninger ved kontraktsinngåelse gjør at innleier greier å unngå dagens systemer. Dette er hull som vi mener bør lukkes for å sikre at personell som det er behov for i hoved bedriften blir ansatt.