Høringssvar fra Bjørg Fjell AS

Dato: 08.04.2022

Ad: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven mm. – Endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak – høringssvar fra Bjørg Fjell AS

Vi viser til høringsbrev om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak sendt på høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 19.01.2022. Vi i Bjørg Fjell AS ønsker med dette å sende et høringssvar.

Bjørg Fjell AS er et Bemanningsforetak. Vi har 22 ansatte i administrasjonen og omsetter for ca 100 millioner kroner i året.

Vi, våre kunder og våre vikarer berøres i sterk grad av forslagene og vi er svært kritiske til disse. Med dette ønsker vi å komme med vårt syn på de forslagene som har størst betydning for oss.

Våre kommentarer til forslag om fjerning av adgangen til innleie for arbeid av midlertidig karakter

Ifølge forslaget skal unntaket for bedrifter som har sentrale tariffavtaler og lokal avtale med tillitsvalgte om utvidet innleie bestå. Det betyr at bedrifter uten tariffavtale bare vil kunne leie inn til rene vikariater.

For at en virksomhet skal kunne ha en tariffavtale er det et grunnleggende vilkår at man melder seg inn i en arbeidsgiverforening (f.eks. NHO) som har inngått tariffavtale med en fagforening som omfatter det aktuelle arbeidsområdet. Videre må som hovedregel, minst 10% av arbeidstakerne ved bedriften innenfor det aktuelle overenskomstområdet være organisert i fagforeningen (Hovedavtalen § 3-7 nr. 2). Mange av våre kunder er små og ikke medlem av en arbeidsgiverforening da dette ikke er praktisk og/eller økonomisk mulig. I tillegg vil det erfaringsmessig være en spredning i forhold til hvilke fagforeninger som eventuelt kan være aktuelle. I tillegg er det en del arbeidstakere som ikke ønsker å organisere seg. For mange virksomheter vil det således være vanskelig eller til og med umulig å innfri kravene til å kunne inngå en tariffavtale.

Dette er i høyeste grad konkurransevridende og vil være dramatisk for veldig mange bedrifter og vikarer. Det gjelder for en stor del av våre kunder og dermed også for oss som leverandør av vikarer. Små og mellomstore bedrifter har som regel ikke tariffavtaler og vil bli hardt rammet da de ikke får anledning til å leie inn nødvendig hjelp ved for eksempel produksjonstopper, høysesong, prosjekter mm. Noe som lett kan gi omsetningsfall og i ytterste konsekvens vil kunne føre til avvikling eller konkurs. Konklusjonen er at en innføring av dette regelverket definitivt vil gå på bekostning av SMB-virksomheters konkurranseevne og være til en uttalt fordel for større virksomheter med tariffavtale.

Bjørg Fjell AS jobber typisk med bedrifter som her vil bli truffet! Blant annet kan nevnes regnskapstjenester, reiseliv, næringsmiddelproduksjon, og IT-sektoren. Vi leverer til alle disse og da særlig innen regnskap og administrasjon. En vesentlig del av vårt kundegrunnlag vil bli borte og dermed vil det få alvorlige ringvirkninger for alle våre ansatte, eksterne eller interne.

Det åpnes for unntak ved innleie av landbruksvikarer. Dette er bra, men det vil være bekymringsfullt om man åpner for en slik forskjellsbehandling med særregler for en bransje og at man blant annet ikke hensyntar SMB virksomhetene som vil bli særlig skadelidende. Enda mer uforståelig blir dette etter at mange bedrifter ble reddet ved hjelp fra myndighetene i forbindelse med korona-krisen. I disse dager er de, ved iherdig innsats, i ferd med å komme tilbake til normal virksomhet. Det siste vi trenger nå er at myndigheten slå bena under dem og oss.

Vi vil samtidig sette fokus på at dette i tillegg vil føre til et mindre regulert og mer uoversiktlig arbeidsmarked ettersom alternativene til innleie er mindre regulerte enn bemanningsbransjen. Bjørg Fjell AS er et bemanningsselskap med mer enn 35 års solid erfaring innen bemanning. Vi har levert et utall vikarstillinger særlig innen områdene økonomi, regnskap, lønn og administrasjon og har opparbeidet en dynamisk vikardatabase med gode kandidater som vi tar vare på. Vi er kjent som en leverandør som leverer høy kvalitet og service. Via vår erfaring og kompetanse har vi utviklet solide kundeforhold gjennom gode og kvaltetssikrede vikarer som vi følger opp under hele innleieforholdet. Både kundene og vikarene har tillit til oss og henvender seg til oss fordi de vet de får en høyst profesjonell bistand og oppfølging.

Gjennom vår årelange virksomhet har vi ikke bare skaffet jobb til ‘vanlige’ vikarer. Det er mange nyutdannede, folk med hull i CV og godt voksne som har takket oss for å skaffe dem vikariater når de hadde vanskeligheter med å komme inn i arbeidslivet. Vi har alltid vært vårt samfunnsansvar bevisst og vårt engasjement for et meningsfullt og bærekraftig arbeidsliv gjør oss til en viktig stemme.

Norges næringsliv består for det meste av små og mellomstore bedriftene (SMB). SMB virksomheter utgjør mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge og 47 prosent av de ansatte i privat sektor. De står samlet for nær halvparten av den årlige verdiskapingen i landet – nær 700 milliarder kroner. Selv om en bedrift har få ansatte skaper den store ringvirkninger!

Over en million arbeidstakere jobber i Norge i bedrifter med færre enn 50 ansatte. De små og mellomstore bedriftene er viktige for hverdagen til folk flest. Det er bred politisk forståelse for at vi ikke vil klare oss uten det store mangfold av varer og tjenester som denne delen av næringslivet leverer. En sterk base med små og mellomstore bedrifter er avgjørende for samlet verdiskaping og velferdsnivå. Vi snakker på mange måter om ryggraden til norsk næringsliv. Derfor vil vi heller ikke lykkes med å skape bærekraftige samfunn i bygd eller by uten den formidable innsatsen som gjøres daglig i småbedriftene. Disse bedriftene angår oss alle. De er levebrødet for mange. De fleste små og mellomstore bedrifter i Norge er privateide og forskjellige regjeringer har oppmuntret til privat initiativ og gründervirksomhet. Man kan sågar få støtte gjennom NAV. For at samfunnet skal gå rundt er vi avhengige av at også det private initiativ fortsatt får levelige vilkår. Ved å fjerne adgangen til innleie for arbeid av midlertidig karakter vil man ramme denne gruppen spesielt og dermed store deler av nåværende og fremtidig norsk arbeidsliv.

Vi har i alle år rettet oss etter og fulgt alle nye lover og forordninger for bransjen. De siste er så vidt implementert i norsk arbeidsliv. Ville det ikke være klokt å se an virkningen av de siste års tiltak før man gikk til et så drastisk skritt som å innføre et regelverk som vil virke konkurransevridende, bremsende og er rett ut urettferdig?

Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene av disse innstramningene og håper dere vurderer innspillene våre nøye og tar dere tid til å lese våre tilbakemeldinger grundig.

Vennlig hilsen

Bjørg Fjell AS

Bente Grønvold Gaarder

Avdelingsleder

Vedlegg