Høringssvar fra Askim & Mysen Rør AS

Dato: 14.04.2022

Askim & Mysen Rør AS (AMR) er rørentreprenør med 150 ansatte hvorav 15 er lærlinger og for tiden 12 praksiselever. AMR er medlem i NHO, men vi har ikke tariffavtale. Vi har vokst gradvis til denne størrelsen over mange år ved at vi har turt å regne på stadig større anbud og benyttet inntil 10-15% innleide ved midlertidig behov. Så har vi ansatt litt flere, turt å regne på enda litt større prosjekter osv. Adgangen til begrenset innleie har følgelig vært avgjørende for at vi har kunnet vokse fra opprinnelig 5 ansatte til dagens 150 ansatte. Uten mulighet til begrenset innleie i perioder hadde vi fortsatt vært en liten, lokal bedrift med langt færre ansatte.

AMR baserer seg på fast ansatte men er totalt avhengig av mulighet for midlertidig innleie i perioder. Vi må ha den muligheten selv om vi ikke har tariffavtale.

I vår bransje kommer 90% av oppdragene etter anbudskonkurranser. Vi må legge inn anbud på mange prosjekter uten å vite om eller hvor mange av disse prosjektene vi faktisk får. Det går ofte 6-12 måneder fra vi regner et anbud til prosjektet starter. Vi har ingen mulighet til å gi anbud med forbehold om kapasitet på grunn av flere samtidige prosjekter. Der er ikke minst offentlige byggherrer svært harde med å avvise alle anbud som har forbehold. Prosjektene har ofte svært varierende fremdrift og oppdragsgiver har typisk rett til å pålegge 15% ekstra arbeider utover det som er avtalt opprinnelig.

Som følge av beskrivelsen over oppstår det perioder med behov for ekstra kapasitet. Da er vi helt avhengige av å kunne leie inn ekstra mannskaper for en periode. I praksis er det sjelden mulig å leie kapasitet av konkurrenter. Da er vi helt avhengig av midlertidig innleie fra bemanningsbyråer.

Innleid personell har iht Vikarbyrådirektivet rett på samme lønn og ansettelsesvilkår som våre egne ansatte.

Om vi IKKE får beholde mulighet til å midlertidig innleie må utfordringen med varierende kapasitetsbehov i prosjektene løses med voldsom bruk av overtidsarbeide i enkelte perioder og permitteringer i andre perioder. Det fører til et dårligere arbeidsliv som slett ikke er attraktivt for familiene som berøres.

Den massive innleien som beskrives i høringen kommer av den generelle adgangen til innleie i bedrifter med tariffavtale. I lys av dette er det helt urimelig at disse kan fortsette med innleie mens bedrifter uten tariffavtale som skal forbys sin svært begrensede innleie.

Om innleie skal begrensens bør alle bedrifter med eller uten tariffavtale gis en begrenset adgang innleide med inntil 15% ekstra kapasitet i perioder.

Så må heller tilsyn med innleiebransjen styrkes slik at alle innleide har faste stillinger og gode lønnsvilkår. Påseplikten bør også utvides til å omfatte byggherrene! Og brudd på forskrifter må straffes!