Høringssvar fra SMB Norge

Dato: 19.04.2022

Høringsuttalelse om forslag til endringer i regelverk for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk nærings- og arbeidsliv. SMB Norge representerer nesten 6000 av landets småbedrifter. Våre medlemmer sysselsetter mange mennesker og skaper verdier over hele landet.

Generelt

SMB Norge deler regjeringens overordnede målsetting om å sikre hele og faste stillinger som bygger opp under topartsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i alle deler av arbeidslivet, motvirke økende ulikhet, styrke arbeidstakernes rettigheter, samt fremme et organisert arbeidsliv og et forsterket trepartssamarbeid. Hovedregelen i norsk arbeidsliv er faste ansettelser. Dette støtter SMB Norge helhjertet.

Samtidig er det viktig at det offentlige på generelt grunnlag ikke stiller så strenge krav at det gjør det umulig å drive som selvstendig næringsdrivende, eller for seriøse små og mellomstore bedrifter. De aller fleste bedriftene i Norge har ingen eller svært få ansatte. Bemanningsforetakene kan være et viktig supplement for små og mellomstore bedrifter for å ta unna topper i etterspørselen, løse akutte behov for arbeidskraft og

Hva SMB Norge støtter

SMB Norge støtter den foreslåtte godkjenningsordningen for bemanningsforetak, slik den er foreslått å være i tråd med godkjenningsordningen for renhold. I likhet med regjeringen tror SMB Norge at en slik ordning vil bidra til å sikre at vi har seriøse bemanningsforetak i Norge. Selv om en slik godkjenningsordning først og fremst rettes inn mot selve bemanningsforetaket som skal bedrive utleie av arbeidskraft, er det likevel å minne om at det er viktig at ordningen ikke også medfører økt byråkrati og rapporteringskrav for små og mellomstore bedrifter.

Hva SMB Norge ikke støtter

SMB Norge støtter ikke de foreslåtte endringene i reglene for innleie av arbeidskraft. Etter vårt syn vil departementets forslag først og fremst ramme seriøse aktører som har behov for arbeidskraft av midlertidig karakter. Mange små og mellomstore bedrifter kan oppleve uforutsett og kortvarig vekst i etterspørselen. I slike sammenhenger er det viktig at ellers seriøse og bærekraftige bedrifter kan skaffe arbeidskraft for en periode.

I tillegg er det verdt å nevne at kunnskapsgrunnlaget viser at i den grad inn- og utleie av arbeidskraft er et problem i Norge, så er dette relativt sett et lite problem sammenlignet med andre land. Det er stor tilslutning i norsk næringsliv for hovedregelen med faste ansettelser. Derfor mener vi at de foreslåtte tiltakene vil være uforholdsmessige overfor mange av våre små og mellomstore medlemsbedrifter.

Med vennlig hilsen

Jørund Henning Rytman
Administrerende direktør
SMB Norge

Vedlegg