Høringssvar fra Gammel Nok

Dato: 15.04.2022

Høringssvar: Endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Gammel Nok viser til høringsnotat om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak sendt på høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 19.01.2022, og ønsker med dette å avgi høringsuttalelse til saken.

Om Gammel Nok

Gammel Nok er en sosial entreprenør som leverer bemanningsløsninger til private og offentlige virksomheter. I dag er vi landets største formidler av personell over 50 år. 85 prosent av arbeidstimene vi leverer, utføres av personell over 62 år.

Vårt samfunnsoppdrag er å skape varige sosiale verdier for enkeltmennesker og samfunnet. Vårt hovedmål er å aktivisere mennesker som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet eller har valgt å gå over i pensjonistenes rekker i form av tidligpensjon eller alderspensjonering. Dette er arbeidstakere med lang og rik erfaring, og som fortsatt vil være en viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Særlig viktig er det for oss å tilby arbeid til mennesker som ufrivillig har måttet fratre sin stilling og som på grunn av sin alder eller andre forhold har vanskeligheter med å skaffe seg ny jobb.

Vår erfaring er at kundene våre setter pris på erfaringen og kompetansen våre ansatte besitter, samtidig som de ansatte verdsetter den fleksibiliteten det gir dem å være tilknyttet arbeidslivet gjennom et bemanningsbyrå. For de fleste av våre ansatte er alternativet til en slik fleksibel tilknytning til arbeidslivet ikke fast ansettelse, men at de heller velger å stå helt utenfor. For mange av våre ansatte er det nettopp fleksibiliteten som gjør at man velger å bidra med sine ressurser, samtidig som man også kan velge å si nei om det er tunge dager eller helsa ikke strekker til.

Vi ser også at det er mange av våre ansatte som har valgt å fratre med tidlig pensjon nettopp for å ha friheten til å gjøre det man ønsker selv mens man fremdeles har helsen i behold. Arbeidstakere som ønsker å kombinere en frihet til å reise/bruke dagene som man selv vil med en trygg pensjon, men også å kunne bidra i arbeidslivet når det passer, er en uutnyttet ressurs som samfunnet har stor gevinst av å mobilisere.

Innenfor kommunal sektor og Staten, herunder offentlige sykehus, har man dels imøtekommet dette for ansatte som har fratrådt med alderspensjon (herunder særaldersgrense) ved avtaler om fortsatt arbeid på pensjonistvilkår, med vilkår fastsatt i egne særavtaler bl.a. i KS-området og i Spekter-området. Dette er avtaler som gir den enkelte arbeidstaker muligheter, men ingen rettigheter. Samtidig gir det arbeidsgiver mulighet til å fortsette å benytte seg av kompetansen deres tidligere ansatte representerer. Gammel Nok bidrar til å fange opp flere av disse arbeidstakerne slik at de fortsatt kan tjene samfunnet på en god måte.

Vi mener Gammel Nok bidrar både til økt livskvalitet, bedre helse og inkludering for arbeidstakere som ønsker å bidra etter sitt eget ønske og egne ressurser, og til samfunnet og norsk arbeidsliv gjennom å mobilisere den arbeidskraftreserven seniorer representerer. Vi bidrar dessuten til å spare det offentlige for kostnader ved å redusere og utsette behovet for hjelpetjenester til våre ansatte gjennom aktivisering.

Om foreslåtte endringer i regelverket

Enkelte av forslagene og vurderingene fra departementet som fremgår av høringsnotatet, har potensielt stor betydning for vår virksomhet og våre ansatte. Dette gjelder både forslaget om at arbeidsgivere ikke lenger skal kunne tilknytte seg midlertidig arbeidskraft i opptil ett år, samt forslaget om å oppheve den generelle adgangen til å leie inn ansatte fra bemanningsforetak.

Når det gjelder de øvrige forslagene i høringsnotatet, er disse enten ikke av særlig betydning for vår virksomhet, eller vi stiller oss positive til forslagene.

Gammel Nok støtter endringer som gir bedre rettigheter for arbeidstakere og sikrer en trygg og forutsigbar arbeidssituasjon. Det å sikre fast ansettelse som en hovedregel, og også rett til å arbeide i hele stillinger er viktige lovtiltak i så henseende. Rett til fast ansettelse vil etter vårt syn i de fleste tilfeller være et gode, særlig for arbeidstakere som har en livssituasjon hvor arbeid er viktig, enten de er unge og trenger forutsigbarhet for å kunne forsørge familie, få lån m.v., eller trenger fast og forutsigbar jobb for å kunne etablere seg, beholde hus/hjem og kunne forsørge seg selv. Ikke minst vil fast arbeid ha betydning for pensjonsopptjening.

For den grupper arbeidstakere Gammel Nok ivaretar, vil fast ansettelse ikke være ønskelig eller nødvendig ut fra noen av hensynene lovgiver søker å ivareta. Snarere tvert i mot, et ubetinget krav om fast ansettelse vil gjøre at våre ansatte ikke lenger ønsker å bidra i arbeidslivet. Rett til fast ansettelse vil derfor ikke være av betydning for vår virksomhet, ettersom våre ansatte i all hovedsak ikke ønsker faste ansettelser.

Gammel Nok støtter også forslaget om skjerpede dokumentasjonskrav, ettersom dette etter vårt syn vil bidra til å luke ut useriøse aktører fra markedet, sikre arbeidstakeres rettigheter og bedre konkurranseposisjonen til de av oss som driver seriøst. Forslagene som angår skillet mellom innleie og enteprise, samt forslag som angår bygg- og anleggsbransjen i Oslo-området, har ikke vesentlig betydning for vår virksomhet, og vi vil derfor ikke kommentere disse.

Adgang til innleie

Forslaget om å oppheve adgangen til å leie inn arbeidstakere etter Arbeidsmiljølovens § 14-12 første ledd kan ha store utilsiktede konsekvenser for den delen av arbeidsmarkedet vi opererer i. Ved å formidle seniorers arbeidskraft til virksomheter som har behov av midlertidig eller varierende karakter, bidrar vi til å gjøre det mulig for eldre mennesker å stå lenger i arbeid. Dette er etter vårt syn et gode for både de aktuelle arbeidstakerne, virksomhetene som benytter seg av deres arbeidskraft og for samfunnet som helhet.

Det er neppe intensjonen bak forslagene som fremgår av høringsnotatet å gjøre det vanskeligere for mennesker som ønsker det å stå lenger i arbeid. Uten nødvendige tilpasninger i regelverket, kan det likevel bli resultatet. Vi mener det er viktig at det åpnes for unntak i lovgivningen som ivaretar muligheten til fortsatt deltakelse i arbeidslivet selv om det er helsemessige eller aldersmessige forhold som tvinger fram behov for fleksibilitet. Det er også viktig med unntak som ivaretar den store gruppen av friske og ressurssterke arbeidstakere som fratrer arbeidslivet ved oppnådd aldersgrense, men som fortsatt kan være til stor nytte og en fortsatt være en stor ressurs for arbeidsgiver dersom de gis den fleksibiliteten de ønsker.

Gammel Nok anmoder derfor departementet om at det innføres en unntakshjemmel som gir det mulighet for midlertidig tilsetting av arbeidstakere som mottar midlertidige eller varige uføreytelser fra NAV/pensjonsordning og/eller alderspensjon fra NAV/pensjonsordning, subsidiært en generell unntakshjemmel for arbeidstakere over 62 år, slik at det fremdeles vil være mulig å benytte seg av disses arbeidskraft gjennom innleie. Dette vil gjøre det mulig for mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet som følge av alder e.l. å bidra med sin kompetanse og arbeidskraft til virksomheter som har behov for det, på de vilkår regelverket forøvrig fastslår og med den fleksibiliteten disse arbeidstakerne selv ønsker.

Vårt forslag harmoniserer med arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse om å tilrettelegge for arbeidstakere i henhold til livssituasjon og sørge for et inkluderende arbeidsliv. Det er etter vårt syn også i tråd med regjeringens uttalte mål om å gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid.

En slik bestemmelse kan for eksempel tas inn som et nytt punkt i AML § 14-9, andre ledd og hvor det gis en unntak som kan formuleres som følger som ny bokstav f:

f) for arbeidstakere som mottar helt eller delvis uføreytelser og/eller er fratrådt med hel eller delvis pensjon.

Poenget med forslaget er å åpne for midlertidig tilsetting for arbeidstakere som er falt ut av arbeidslivet med hel eller delvis uførepensjon, eller som har valgt å fratre med tidligpensjon eller alderspensjon. Bruken av begrepet «pensjon» er ment for å kunne fange opp arbeidstakere som har valgt å fratre med hel eller delvis AFP-ordninger og andre tidligpensjonsordninger/særaldersgrenser. Det er derfor ikke foreslått å knytte dette opp mot trygdens pensjonsbestemmelser, fordi det i enkelte virksomheter kan være særlige ordninger for senior arbeidstakere med tidlig pensjon e.l.

Det kunne være ønskelig med et enda videre unntak for også å fange opp arbeidstakere som blir tvunget ut i arbeidsledighet med sluttpakker m.v., og hvor det er vanskelig eller umulig å komme tilbake i arbeidslivet. Vi ser imidlertid at det er vanskelig å formulere dette uten at dette gir for vide unntak. Vårt forslag er derfor begrenset til dem som har annen ytelse som sikrer livsopphold.

Gjennom vår virksomhet ser vi hver dag hvor viktig det er for seniorer å føle at de bidrar til samfunnet og å ha noe meningsfylt å bruke dagene på. For mange av disse er en fleksibel tilknytning til arbeidslivet den eneste måten å få brukt sin kapasitet og kompetanse til beste for seg selv og samfunnet. Å opprettholde muligheten disse har til å ta på seg oppdrag som passer inn i livet deres, vil derfor være et viktig bidrag til økt inkludering, bedre utnyttelse av samfunnets ressurser og økt livskvalitet for mange mennesker som ønsker å bidra på egne premisser i pensjonisttilværelsen.