Høringssvar fra Assemblin AS

Dato: 18.04.2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8019 Dep.

0030 Oslo

postmottak@asd.dep.no

Høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Regjeringen ønsker å forby innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Målet er et trygt arbeidsliv, et mer produktivt og konkurransedyktig samfunn og økte investeringer i ansattes kompetanse.

Assemblin AS deler fullt ut regjeringens mål om ordnede arbeidsforhold og et trygt arbeidsliv. Derimot konstaterer vi at synet på hvordan målene kan nås er ulikt. Vi tror at ordnede arbeidsforhold og et trygt arbeidsliv best kan oppnås i byggebransjen gjennom et strengere kontrollregime og aktiv oppfølging av det eksisterende lovverket. Vi støtter derfor forslaget om å innføre en godkjenningsordning for bemanningsforetak.

Derimot frykter vi at et forbud mot bruk av innleid mannskap, slik det er foreslått fra regjeringen, vil kunne få store negative konsekvenser for både bransje, oppdragsgivere og samfunn. Ikke minst ved at tilgangen til en viktig bemanningsressurs blir stengt, med den risikoen det innebærer for at prosjekter og oppdrag vil måtte utsettes, i verste fall ikke lar seg gjennomføre.

Assemblin og egne ansatte

Assemblin AS er en av Norges ledende tekniske entreprenørbedrifter med virksomhet innenfor fagene rør, elektro og ventilasjon. Med 800 faste medarbeidere, er selskapet fundamentert på egne ansatte. Utvikling av våre egne folk; montører, ingeniører, lærlinger, funksjonærer og ledere, er en del av vår policy og vår konkurransekraft. Vi har, og vil alltid ha, dette som fundament for virksomheten - fordi vi synes det er ryddig, og fordi vi har erfart at det gir oss den beste og mest effektive gjennomslagskraften i markedet.

Denne policyen innebærer også kontinuerlig søkelys på rekruttering av nye medarbeidere og bevisst satsing på lærlinger. For øyeblikket har vi over 110 lærlinger på lønningslista. Vi har etablert rekruttering av kvinnelige produksjonsarbeidere som et eget satsingsprosjekt. Vi har et ambisiøst og uttalt mål om å være den beste arbeidsgiveren i bransjen og legger både prestisje og ressurser i å innfri denne ambisjonen.

Bruk av innleide medarbeidere

Til tross for satsingen på egne, fast ansatte medarbeidere, opplever vi som en stor, teknisk entreprenørbedrift en nærmest konstant og permanent mangel på mannskap til å utføre jobbene vi får tilgang til. Utfordringen er minst todelt. For å kunne betjene den store, generelle etterspørselen i markedet for bygging av sykehus, næringsbygg, skoler, boliger og fritidshus, kreves det et stort antall håndverkere - som vi rett og slett ikke har mulighet til å skaffe til veie uten å gå veien om innleiemarkedet.

I tillegg lever vi med et prosjektmarked der det i perioder er ekstremt høy produksjon, og hvor prosjektene de senere årene har økt i både kompleksitet og omfang. Disse mekanismene og variasjonene i markedet skaper store svingninger i behovet for fagarbeidere, og gjør det svært vanskelig, i praksis nærmest umulig, å opprettholde stabil bemanning til å ta unna toppene som kommer når prosjektene går for fullt.

Som en stor aktør i norsk byggebransje, ønsker vi å ta vår del av ansvaret for å få bukt med den useriøse delen av bemanningsvirksomheten, sikre at selvfølgelige prinsipper om likelønn og likebehandling blir ivaretatt, og ikke minst motivere og legge til rette for at vi skal utdanne flest mulig håndverkere i vårt eget utdanningssystem. Vi opplever at bransjen har kommet langt i å etablere gode prosesser rundt bruk av innleid arbeidskraft. Vi ser også at det konstante søkelyset på temaet de siste årene har hatt positiv effekt. Det styrker troen på at opplysningsarbeid, strengere kontrollregime og aktiv oppfølging av eksisterende regelverk er veien å gå framfor lovforbud.

Ansette i stedet for å leie inn?

Kan innleid mannskap erstattes av at de samme ressursene blir fast ansatt? For å ansette en ny fagarbeider kreves det at både arbeidsgiver og den mulige arbeidstakeren synes det er en god idé. Men det er dessverre ikke slik at alle innleide medarbeidere ønsker eller søker fast jobb. Vi utlyser hele tiden faste stillinger, men opplever sjelden at våre innleide medarbeidere søker på disse jobbene. Hvis vi konkret tilbyr faste jobber, er svaret svært ofte at de trives med ansettelsesforholdet de har med utleiebyrået, og at de i mange tilfeller også tjener mer på denne arbeidsformen. Derfor har vi innleide medarbeidere som har jobbet hos oss i både fem og ti år uten å takke ja til tilbud om fast ansettelse. Flere av dem er viktige ressurspersoner med stort ansvar og lederfunksjoner. Vi trenger dem og skulle veldig gjerne hatt dem på vår egen lønningsliste. Men vi kan altså ikke true dem inn.


Det er også en myte at innleie er billigere arbeidskraft enn egne ansatte. Det kan vi dokumentere - når som helst og hvor som helst.

Hvem skal skaffe oss arbeidskraften vi trenger?

Det grunnleggende problemet, at Norge er konstant underbemannet innenfor de sektorene og bransjene vi representerer, er og blir vår store hodepine. Som entreprenørbedrift har vi verken kompetanse eller ressurser til selv å hente arbeidskraften vi trenger, om den så måtte finnes i Polen, Tyskland, Litauen eller Sverige. Vi er avhengige av rekrutteringsselskapenes kunnskap og innsats for å tilføre oss de ressursene vi trenger. Problemet forsterkes ved at lønnsnivået i det europeiske markedet begynner å ta oss igjen. De siste ukers hendelser i Europa viser også at situasjonen i det europeiske arbeidsmarkedet raskt kan endres eller destabiliseres, og således krever ytterligere fokus og kompetanse.

Hvor går vi?

Som én av mange bedrifter som daglig bidrar til å bygge Norge, er vi aller mest opptatt av om vi vil klare å opprettholde samme produksjon og verdiskaping som tidligere. Det er en bekymring av stort kaliber. Arbeidsmarkedet er begrenset, og det er hevet over tvil at en betydelig innstramming av handlingsrommet til å benytte innleid mannskap vil gjøre det vanskelig, i verste fall umulig, å gjennomføre en stor del av den eksisterende og forventede kontraktsporteføljen i årene framover.

Overgangsperiode

Assemblin er uenige i retningsvalget om å forby bruk av innleie i byggebransjen rundt Oslo, men hvis dette likevel skulle bli vedtatt vil vi sekundært foreslå at det legges opp til en større overgangsperiode enn det som er foreslått. Vi har tilnærmet fulle ordrebøker inn i 2024 hvor produksjonen vil bli kraftig berørt hvis forbudet trer i kraft slik foreslått.

Torkil Skancke Hansen

Adm. dir., Assemblin AS