Høringssvar fra Hytech Personell AS

Dato: 19.04.2022

Endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak – høringssvar fra Hytech Personell AS

Vi viser til høringsbrev om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak sendt på høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 19.01.2022. Vi i Hytech Personell AS ønsker med dette å gi vårt høringssvar.

Vi er et Bemanningsforetak, har 268 fast ansatte som inkluderer 13 personer i administrasjonen og omsetter for 158 millioner kroner i året.

Vi berøres i sterk grad av forslagene og er svært kritiske til disse. Med dette ønsker vi å komme med vårt syn på de forslagene som har størst betydning for oss.

Hytech Personell AS er svært kritisk til forslaget presentert i høringsbrevet. Brevet bærer preg av at forslaget bygger på populistiske meninger, dårlig fundamenterte påstander og svært mangelfull konsekvensutredning. Konsekvensene for arbeidstagere, bemanningsbransjen og for næringslivet er ikke utredet godt nok. Forholdet til Vikarbyrådirektivet, EØS avtalen og konkurranselovgivning er ikke hensyntatt i høringsbrevet. Vår oppfattelse støttes av Notatet fra Advokatfirmaet Wiersholm som er vedlagt NHO Service & Handels høringssvar og Regelrådets notat 22/00019 datert 13.03.2022.

Linjen departementet legger seg på med forbud og store innskrenkinger i fleksibiliteten til næringslivet er feil retning. Lovgivningen rundt adgang til innleie og drift av bemanningsbyrå er endret i to omganger siden 2013 og senest lovendringen i 2019. Siste endring har vi ikke helt har fått svaret på virkningen av enda og forslag om nye tiltakene kommer før tidligere tiltak får en dokumenterbar effekt. Dette kan igjen føre til utilsiktede konsekvenser for Norsk næringsliv. Departementet støtter seg på en del rapportere som ikke kan være relevante lenger da de er fra før siste lovendring og ikke tar innover seg virkningen av endringen som trådte i kraft 01.01.2019.

Departementet vil forskjellsbehandle arbeidstagere som er midlertidig ansatte hos en virksomhet og arbeidstagere som er fast ansatt i et bemanningsbyrå. Departementet foreslår at en kan være midlertidig ansatt i 3 år, men innleie begrenses til 2 år. Det ser ikke ut til at Departementet hensyn tar endringene som trådte i kraft fra januar 2019 hvor de utleide er fast ansatt i bemanningsbyrået. Forslaget diskriminerer ansatte i bemanningsbyrå.

Den foreslåtte endringen i 14-9a oppfordrer til midlertidighet og vil gi arbeidstagerne en svært uforutsigbar hverdag. I prinsippet vil departementets forslag innføre 0 timers kontrakter for de som tar midlertidig arbeid. Bedriftene vil få en økt belastning på administrasjonen i forbindelse med økt bruk av midlertidig ansatte. Vi klarer ikke se at det skal være bedre å gå fra kontrakt til kontrakt hos de arbeidsgiveren som har midlertidig behov fremfor å være fast ansatt i et bemanningsbyrå.

Bedrifter med tariffavtale med et forbund som har innstillingsrett skal fortsatt kunne avtale innleie ved midlertidig behov. Denne ordningen er svært konkurransevridende for de bedrifter som ikke har tariffavtale, og det vil føre til svært vanskelige forhold for flere SMB bedrifter som konkurrere med større selskaper. I flere debatter i forbindelse med den foreslåtte endringen argumenteres det med at det bare er for bedriftene til å inngå tariffavtale og for de ansatte å organisere seg. Departementet ser bort ifra at det ikke er alle forbund som har innstillingsrett og ikke alle arbeidstagere ønsker å organisere seg. Det mest vesentlige av alt at vi i Norge har organisasjonsfrihet, noe som også gir friheten til å velge og ikke organisere seg. I følge tall i fra Fafo er Ca. halvparten av Norske arbeidstagere er organiserte. Dette tallet har vært stabilt de siste 50 årene og en kan ikke argumentere med at det nå er en lav organisasjonsgrad eller at bemanningsbyrå har bidratt til dette. Å forsøke å tvinge igjennom økt organisering igjennom lovendring er ikke riktig verktøy. Vi støtter 100 % opp om et organisert arbeidsliv, men organisering må være på et frivillig grunnlag for arbeidstagerne.

Hytech Personell As leier ikke ut til byggebransjen og vi refrerer til og stiller oss bak NHO og NHO Service & Handels høringssvar når det gjelder forbudet mot innleie i områdene rundt Oslofjorden. Vi mener forbud er grunnleggende feil og at det svært tvilsomt at det er hjemmel for et forbud basert på §14-12 femte ledd.

På side 30 i høringsnotatet, begynnelsen av andre avsnitt skriver departementet «Stor grad av innleie kan også ha negativ effekt på lønnsutviklingen i næringen» Her vises det til undersøkelse Bjørnstad mfl. (2015) og perioden 2004 – 2014. Vikarbyrådirektivet og likebehandlingsprinsippet ble innført 01.01.2013 med gradvis innføring frem til og med juni 2013. Da kan umulig ovennevnte undersøkelse brukes som begrunnelse. Lønns utviklingen i Norge styres ikke via lovgiver, men i mellom partene i arbeidslivet.

Konsekvenser for virksomheten og våre ansatte hvis aml. 14-12a blir endret i henhold til departementets forslag.

Skulle forslaget fra departementet bli vedtatt betyr det et omsetningsfall på ca. 35 % og vi må si opp ca.70 fast ansatte i første omgang. Andre planlagte ansettelser vil bli stoppet. De fleste av disse medarbeiderne vil bli arbeidsledige, miste AFP og arbeide midlertidig fra prosjekt til prosjekt uten noe forutsigbarhet i inntekt. Generelt vil antall midlertidig ansettelser øke, bruken av permitteringer og oppsigelser vil øke innen den prosjektbaserte industrien i Norge. Det er også stor sansynlighet for at prosjekter heller legges utenlands der tilgangen på arbeidskraft er bedre.

For å eksemplifisere dette: Vi har avtale med 6 forskjellige Oljeservice Selskaper. Disse selskapene arbeider under svært uforutsigbare forhold og er påvirket av svingende oljepris. I flere år har våre ansatte jobbet på tvers av disse selskapene og det sørger for at våre medarbeidere får en bred og attraktiv erfaring og at serviceselskapene reduserer sitt behov for overtid, nedbemanning og permitteringer. Når selskapene har behov for permanente stillinger så ansetter de ofte våre medarbeidere, som i noen tilfeller også kommer tilbake til oss om det blir nedbemanning i selskapet de er ansatt i. Alle våre ansatte har muligheten til å organisere seg, vi har tariffavtale og alle er tilknyttet AFP ordning.

Våre erfarne medarbeidere er med å bidrar til selskaper som ikke har mulighet til å permanent sysselsette denne type arbeidskraft. Det kan være selskaper om er i oppstartsfasen eller er i Norge for å utføre et prosjekt. Disse selskapene vil ikke kunne få denne muligheten ved en lovendring, og det vil være konkurransevridende og hemme nyetablering av selskaper.

Oppsummert

Kort oppsummert er vi imot forslaget slik det fremstår da det er for mange konsekvenser som ikke er vurdert eller utredet. Det henvises til undersøkelser, notater og rapporter som er fra før endring i 2013 og før endring i 2019. Disse kan ikke brukes som grunnlag. Forslaget vil svekke arbeidstakers posisjon, svekke mulighetene til SMB bedrifter, kraftig øke den administrative belastningen til større bedrifter private og offentlige samt øke bruken av utenlandske underleverandører som ikke er like kontrollerbare som Norske foretak.

Vi mener hele forslaget bør avvises eller sendes tilbake for en korrekt juridisk vurdering og en utvidet konsekvensutredning.

Hytech Personell AS er alvorlig bekymret for våre ansatte og konsekvensene av den foreslåtte innstramningene og håper dere vurderer innspillene våre grundig.

Vennlig hilsen

Hytech Personell AS

Arild Tjensvold

Daglig leder