Høringssvar fra Fremogruppen AS

Dato: 19.04.2022

Endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

- høringssvar fra Fremogruppen AS

Vi viser til høringsbrev om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak sendt på høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 19.01.2022. Vi i Fremogruppen AS ønsker med dette å sende et høringssvar.

Vi er et bemannings- og rekrutteringsbyrå med hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer i Tromsø og Orkanger. Selskapet ble etablert i 2005 og datterselskapet Fremo Oppvekst AS ble etablert i 2019. Vi er 18 ansatte internt i administrasjonen og 600-700 utleide ansatte i hel- og deltidsstillinger, hovedsakelig i bransjene lager, logistikk, dagligvarebransjen, produksjon, tekniske tjenester, regnskap/økonomi, restaurant/arrangement, reiseliv og barnehage. Omsetningen i 2021 var kr. 114 mill.

Vi, våre ansatte og våre oppdragsgivere berøres i sterk grad av forslagene og vi er svært kritiske til disse. Med dette ønsker vi å komme med vårt syn på de forslagene som har størst betydning for oss.

Våre kommentarer til forslag om fjerning av adgangen til innleie for arbeid av midlertidig karakter:

Vi representerer en bransje som har til formål å skaffe folk arbeid og koble dem med arbeidsgivere som trenger arbeidskraft. Rapporten fra Fafo viser at bemanningsbyråbransjen utgjør under 2 % av årsverkene i Norge (https://www.fafo.no/images/pub/2021/10354.pdf).

Bemanningsbransjen er en viktig inngangsportal til arbeidslivet. Våre ansatte som leies ut er i hovedsak studenter, nyutdannede og unge mennesker som trenger arbeidserfaring, inntekt ved siden av studiene eller hjelp til å komme seg ut i arbeidslivet. Svært mange av våre utleide ansatte får tilbud om fast ansettelse i innleiebedriften etter innleieperioden.

Store deler av norsk arbeidsliv mangler kompetent arbeidskraft og med den lave arbeidsledigheten som er i Norge nå, så er det mangel på arbeidskraft i mange bransjer. Bemanningsbyråene har som eneste oppgave å skaffe forespurt arbeidskraft og vil derfor være viktig for å opprettholde produksjon og konkurransekraft i næringslivet også i årene som kommer.

For mange virksomheter er ikke alternativet til innleie fast ansettelse, da det ikke er et jevnt behov for arbeidskraft gjennom uken/året. Sesong- og produksjonstopper er en naturlig del av bedrifters syklus gjennom et år, uavhengig av om bedriften er stor eller liten. Næringslivet er avhengig av kompetanse, arbeidskraft og fleksibilitet.

Vi leier ut ansatte til flere små og mellomstore bedrifter der det ikke eksisterer en tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett, eksempelvis innen bransjene regnskap, reiseliv, salgsbedrifter, restaurant, kulturarrangementer/festivaler, produksjon mm.

Bransjestatistikk viser at ca. 40 % av alle som ansettes i bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet og vi har et tett samarbeid med NAV, for å bidra til at jobbsøkere kommer seg ut i jobb. Utenforskap er et økende samfunnsproblem og det at stadig flere unge faller utenfor arbeidslivet er bekymringsfullt. Å søke jobb er kanskje det mest krevende som finnes for mennesker i en slik situasjon, og det å være på utplassering eller arbeidstiltak kan for mange være ekstra belastende. Det gir en helt annen selvfølelse å være ansatt, med vanlig lønn og å utføre arbeidsoppgaver på lik linje med andre. Det å ha mulighet til å jobbe noe, med støtte fra oss, kan være nok til at et menneske kjenner på mestring, får vist seg frem og deretter finner motivasjon og styrke til å stå i arbeidslivet.

Vi er, som 80 % av bemanningsbedriftene i Norge, NHO-medlemmer og er sertifisert Revidert Arbeidsgiver, en ekstern lovlighetsrevisjon av rutiner og praksis. Vi har arbeidsgiveransvar for våre utleide ansatte og de er ansatt i faste stillinger, etter samme regler som resten av arbeidslivet. Hele vår virksomhet er tuftet på å være en god og trygg arbeidsgiver og vår motivasjon er å skaffe folk jobb og å hjelpe våre oppdragsgivere i næringslivet til å holde hjulene i gang.

Vi setter pris på at myndighetene utfører tilsyn, da ulovlighet finnes i alle bransjer, og det er myndighetenes ansvar å følge opp disse. Arbeidstilsynet har gitt ros til bransjen: https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2022/arbeidstilsynet-med-ros-av-bemanningsbransjen.

Etter to år med pandemi, hvor vi har jobbet døgnet rundt for å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft til næringslivet og å hjelpe folk over i nye jobber pga permitteringer, er det uforståelig at bransjen fremstilles som et onde.

Konsekvenser for virksomheten og våre ansatte:

Flertallet av våre utleide ansatte har behov for en deltidsjobb ved siden av studier, før militæret osv. For andre er dette veien inn i arbeidslivet etter endt utdannelse. Svært mange av disse strever med å finne seg en fast jobb etter endt utdannelse, da søkere med erfaring ofte velges blant søkerne. Her fungerer vi som en døråpner inn i arbeidslivet og ukentlig får mange av våre utleide ansatte tilbud om fast ansettelse i innleiebedriften etter innleieperioden. Et godt eksempel på dette er innleie av nyutdannede økonomer, som ofte starter i deltids- eller sesongjobb i et regnskapsbyrå. De fleste regnskapsbyrå har behov for økt bemanning under årsoppgjørsperioden og de færreste av de små og mellomstore regnskapsbyråene har tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett, som kan avtale innleie ut over rene vikariater. Med forslagene til lovendring mister mange nyutdannede mulighet til å skaffe seg denne viktige arbeidserfaringen og bedriftene må benytte ytterligere overtid, noe som sliter på arbeidsstokken.

Næringslivet opplever store svingninger, og behovet for arbeidskraft vil derfor variere, i mange tilfeller på kort varsel. Koronakrisen er ett eksempel på dette, hvor bl. a. dagligvarebutikker og lager trengte store arbeidslag over natta. Våre oppdragsgivere i samfunnskritiske bransjer forteller at de hadde måttet stenge eller ha redusert åpningstid uten vår bistand. En høyere grunnbemanning i virksomheter med varierende produksjon, vil neppe gi sikrere og tryggere arbeidsforhold, fordi sesongsvingninger og lavere produksjon vil kunne føre til flere midlertidige ansettelser, permitteringer og nedbemanninger. Dette vil få store konsekvenser både for virksomhetene og våre ansatte.

For mange virksomheter er ikke alternativet til innleie fast ansettelse, da det ikke et jevnt behov for arbeidskraft gjennom uken/året. Sesong- og produksjonstopper er en naturlig del av bedrifters syklus gjennom et år, og det er her vi og vår bransje er et supplement til den faste arbeidsstokken hos bedriftene. Her kan en student dekke opp for noe av behovet, få nyttig arbeidserfaring og i mange tilfeller tilbud om fast jobb hos innleiebedriften. Hvis oppdraget avsluttes, er fortsatt denne medarbeideren fast ansatt hos oss og vil ha mulighet til å gå over i en annen jobb. Dette innebærer en trygghet og forutsigbarhet de ikke ville fått dersom de hadde et midlertidig oppdrag i en bedrift hvor ansettelsesforholdet avsluttes, noe som vil innebære at mange sendes ut i arbeidsledighet og må stå alene i jobbsøkeprosessen.

I regjeringens forslag argumenteres det med at man ønsker å få opp rekrutteringen til fagutdannelse. I en situasjon med betydelig mangel på fagarbeidere i Norge jobber bemanningsbransjen for å sikre rekruttering av denne arbeidskraften. Svært mange av våre utleide ansatte er under en slik utdannelse og trenger rett og slett en deltidsjobb for å betale bo- og levekostnader og mange av disse trenger hjelp til å komme seg ut i arbeidslivet etter endt utdannelse, hvor vårt store nettverk av bedrifter i næringslivet kan være veien inn i en jobb hvor de kan benytte sin fagkompetanse. I mange tilfeller velger nyutdannede å starte gjennom et bemanningsbyrå, slik at de får mulighet til å vise seg frem for en aktuell arbeidsgiver og bli vurdert for fast stilling når det åpner seg muligheter for det. Vi ser stadig at våre utleide medarbeidere blir fast ansatt i innleiebedriften etter endt innleieperiode.

Mange av våre oppdragsgivere har ikke selv kapasitet eller kompetanse til å rekruttere/bemanne opp når behovet melder seg. De har fokus på sin kjernevirksomhet og er avhengig av våre ansattes kompetanse og arbeidskraft. Flere av våre oppdragsgivere uttrykker at de ikke har mulighet til å benytte store deler av arbeidsuken til å finne arbeidskraft. Vår kjernevirksomhet er å finne riktig kompetanse og å bistå i at den ansatte får en jobb som hun/han er egnet til og at bedriften har tilgjengelig arbeidskraft med riktig kompetanse i den nødvendige perioden. Flere av våre personalkonsulenter internt i administrasjonen er DNV-sertifiserte rekrutterere (Det Norske Veritas). Rekruttering er et fag som krever rekrutteringskompetanse og hvor vi som bemanning- og rekrutteringsbyrå til enhver tid har god oversikt over markedet og tilgjengelig kompetanse.

Flere av våre oppdragsgivere driver også innenfor næringene restaurant, reiseliv, kulturarrangementer, events og festivaler, hvor det ikke eksisterer en tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett. Å leie inn medarbeidere i sesong, topper, arrangementer og i prosjekter er disse næringenes natur. De er selv små selskaper, som ikke har kapasitet til å finne og skaffe nødvendig arbeidskraft. Trondheim er en kulturby, hvor aktiviteten foregår én eller få ganger i løpet av året. At det nye regelverket skal hindre disse å leie inn arbeidskraft og kompetanse når behovet er der, gjør at det er vanskelig for oss å forstå regjeringens motivasjon for slike endringer.

Det uttales at det offentlige bør ta seg av arbeidsformidlingen. NAV gjør en viktig jobb og vi samarbeider tett, men NAV vil aldri kunne fungere som et bemanningsbyrå slik behovene for fleksibilitet i næringslivet er. Behovet for ekstra bemanning oppstår ofte på kort varsel, gjennom at man vinner kontrakter/anbud osv. Vi har døgnåpent for våre oppdragsgivere, da behovet for arbeidskraft som regel ikke melder seg mellom kl. 8-16. Å bemanne opp for topper i næringslivet, krever at man til enhver tid har medarbeidere som har fått opplæring og som kan jobbe til ulike tider på døgnet og som gjerne ønsker å jobbe innen ulike bransjer for å skaffe seg erfaring og inntekt. Dette krever en administrasjon og en kompetanse som er basert på en annen struktur enn det som er oppdraget til NAV.

Høringsforslaget viser til at innleide arbeidstakere har lavere lønn enn faste ansatte, noe som ikke stemmer. Dette er lovregulert gjennom likebehandlingsreglene i Arbeidsmiljøloven ved at den innleide arbeidstakeren skal ha samme lønn som vedkommende ville fått som direkte ansatt hos innleier, for utførelse av samme arbeid som vedkommende er innleid for å gjøre. At gjennomsnittslønnen for innleide er lavere er naturlig, da det i stor grad er unge arbeidstakere som arbeider gjennom bemanningsforetak og derfor har lavere tariffsats en ansatte med lang ansiennitet. Våre ansatte har siden selskapet ble etablert i 2005 hatt samme tarifflønn som i innleiebedriften. De har i tillegg goder som bl. a. uførepensjon, noe som betyr at de har samme vilkår som om en offentlig ansatt hadde blitt ufør og som vil få stor betydning for en ansatt og dens familie. Dette er et gode mange bedrifter ikke tilbyr sine faste ansatte.

Vi direkterekrutterer til ca. 150 faste stillinger i året, i tillegg til de utleide ansatte som blir rekruttert til innleiebedriften etter innleieperioden. Så totalt bistår vi over 200 mennesker ut i faste stillinger hos våre oppdragsgivere hvert år. Vi følger lover og regler og er stolte av den jobben vi gjør. Arbeidsmarkedet setter pris på oss og fremsnakker oss. Næringslivet er avhengig av oss og setter pris på den jobben vi gjør. Vi er en viktig døråpner inn i arbeidslivet for veldig mange.

Vi er inne i vårt 18. driftsår. Vi er arbeidsgiver for 18 ansatte internt i administrasjonen og 600-700 fast ansatte utleide medarbeidere. Vi har hatt en sunn økonomi i alle disse årene og er en viktig bidragsyter til verdiskapingen i samfunnet. Av vår omsetning på kr. 114 mill., utgjør lønnskostnader til våre ansatte internt og utleide kr. 102 mill. Vi betalte i 2021 kr. 12 mill. i arbeidsgiveravgift og kr. 1,4 mill. i skatt til staten. Den foreslåtte regelendringen vi gi store konsekvenser for arbeidsplassene i selskapet, både for de 18 internt ansatte i administrasjonen og ikke minst alle de som er utleid og som har sin faste jobb gjennom oss og i oppdrag ute hos våre oppdragsgivere.

Så hvorfor en lovlig og regulert bransje, som har et viktig samfunnsoppdrag gjennom å skaffe mennesker jobb, skal fremstilles på denne måten og ikke ha livets rett, er vanskelig å forstå.

Vi er alvorlig bekymret for innstramningene og håper dere vurderer innspillene våre grundig.

Trondheim, 19.04.2022

Fremogruppen AS

Hege Svendsen
Daglig leder