Høringssvar fra Kriminalomsorgsdirektoratet

Dato: 07.04.2022

Høringssvar fra Kriminalomsorgsdirektoratet - endring i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Kriminalomsorgen er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og gjennomfører strafferettslige reaksjoner og varetekt som blir besluttet av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og fem regionadministrasjoner som er overordnet ca. 60 lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) er også underlagt KDI. Til sammen har etaten ca. 5000 ansatte.

Vi har følgende innspill til forslagene:

Endring i § 11 i statsansatteloven (sal)

Det foreslås en innstramning som medfører at innleie fra bemanningsforetak bare blir tillatt ved vikariater og ikke der arbeidet er av midlertidig karakter etter sal § 9 første ledd bokstav a.

KDI er uenig i forslaget. Det er ressurskrevende å gjennomføre rekrutteringsprosesser. Det kan være gode grunner til at man velger å leie inn ansatte fra bemanningsforetak i stedet for å ansatte dem i virksomheten til kortvarige prosjekter e.l. Det kan f.eks. være behov for å benytte spesialkompetanse til et tidsavgrenset prosjekt hvor det ikke er formålstjenlig å bygge opp egen kompetanse i virksomheten. Vi mener derfor at denne adgangen ikke bør snevres inn.

Med hilsen

Susanne Nor
HR-direktør

Hege Marie Hauge
seniorrådgiver