Høringssvar fra Sjøfartsdirektoratet

Dato: 19.04.2022

Høring – Forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Det vises til Deres brev av 19 01 2022 som gjelder høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Frist for høringssvar er 19 04 2022.

Sjøfartsdirektoratet har følgende merknad til forslaget:

Departementet foreslår å gjøre en tilføyelse i arbeidsmarkedsloven § 25 andre ledd slik at bestemmelsen skal lyde:

"Med utleie av arbeidstakere menes leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der de innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse. Ved vurderingen av om det foreligger utleie, gjelder arbeidsmiljøloven § 14-12 sjette ledd tilsvarende."

Departementet foreslår at arbeidsmiljøloven § 14-12 får et nytt sjette ledd som skal lyde:

"Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet."

Arbeidsmarkedsloven gjelder for virksomheter i Norge som leier ut arbeidstakere for arbeid på norske skip. Det følger av skipsarbeidsloven §3-9 at arbeidsgiver som benytter seg av arbeidformidlingsvirksomhet, skal dokumentere at denne virksomheten oppfyller krav som er stilt i eller i medhold av arbeidsmarkedsloven.

Arbeidsgiver er underlagt regelverket i skipsarbeidsloven når arbeidstakere leies ut for å arbeide på norske skip. Departementets forslag om å gjøre en tilføyelse i arbeidsmarkedsloven §25 andre ledd hvor det henvises til arbeidsmiljøloven § 14-12 sjette ledd, vil kunne få utilsiktede konsekvenser for skipsfartsnæringen. I den grad Arbeids- og inkluderingsdepartementet, etter høringsrunden, mener det er hensiktsmessig å koble arbeidsmarkedsloven § 25 andre ledd opp mot arbeidsmiljøloven § 14-12 sjette ledd bør det foretas en vurdering hvor det også ses hen til skipsarbeidsloven, og hvilke konsekvenser det får for forhold som faller inn under den.