Forsiden

Høringssvar fra Handelshøyskolen BI

Svar på høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø

Dato: 29.11.2018

Svartype: Med merknad

Handelshøyskolen BI (BI) viser til brev fra Kunnskapsdepartementet 29.08.2018 om endringer i universitets- og høyskoleloven. Høringen har blitt forelagt studentforeningene SBIO og BIS som er gitt anledning til å uttale seg.

Studentombud:

BI støtter departementets forslag om å lovfeste at hver student skal ha tilgang til et studentombud. Forslaget gir institusjonene stor frihet til å tilpasse ombudsfunksjonen til lokale forhold og behov.

BI har ingen innvendinger mot de prinsippene som er lagt til grunn i høringsnotatet.

Kommentarer knyttet til lovfesting av ordningen:

  • Den økonomiske forpliktelsen ved å etablere et studentombud vil ikke ha store konsekvenser for BI, men det kan være en utfordring for institusjoner av mindre størrelse, eller der de økonomiske rammene er begrenset og/eller ustabile. I slike tilfeller kan en institusjonsuavhengig ordning der ombudet er knyttet til by/region være en mulighet. Dette ansees som en bedre løsning enn å kombinere studentombudsrollen med andre oppgaver knyttet til institusjonen med tanke på behovet for uavhengighet og lojalitet.
  • Uavhengigheten er fremhevet i forslaget ved at studentombudet ikke kan instrueres i sitt virke, uten at det eksplisitt fremkommer at studentombudet heller ikke kan instruere enheter og avdelinger i institusjonen i sitt virke.
  • Det er fordeler og ulemper knyttet til forslaget om å ansette studentombud på åremål. På den ene siden er det viktig å sikre muligheten for hensiktsmessig fornyelse av rollen, mens på den andre siden vil man ha fordel av en viss kontinuitet i stillingen for å sikre god organisasjonsforståelse, avgjørende nettverk og relasjoner med nøkkelpersoner i organisasjonen og i styret.
  • Å inneha en slik stilling i kortere tid enn fire år er lite hensiktsmessig, samtidig som man bør sikre en fornyelse etter 8 år. På bakgrunn av dette mener BI at et åremål bør være på 4 år, med mulighet for ansettelse i to perioder.
  • Forslag til ny § 4-17 lyder: «Studentombudet har som oppgave å gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon». I forhold til ordlyden mener BI det vil være mer dekkende med «bistand» eller «veiledning» enn «hjelp» i lovteksten.
  •  

Trakassering og seksuell trakassering:

BI støtter forslaget om å tydeliggjøre institusjonenes plikt til å forebygge og forhindre enhver form for trakassering. Det nevnes at institusjonene bør utarbeide retningslinjer der det fremgår at verken trakassering eller seksuell trakassering er tillatt. BIs studieforskrift ivaretar alle rettigheter og forpliktelser knyttet til det å være student og derfor vil også dette omtales her.

BI ønsker å påpeke at det finnes gråsoner i dette arbeidet, og vi ber departementet bidra til å utdype disse. Det er en problemstilling at majoriteten av saker skjer i studentens private sfære, der institusjonen ikke er part i saken. Hvilket ansvar har institusjonen for å ta part i saker som skjer på arrangementer i regi av studentforeningen, på private fester og lignende? En klargjøring av dette er viktig for å sikre at studentene får den hjelpen de har krav på, og for å sikre at institusjonene til enhver tid har klarhet i sitt ansvar.

Tilrettelegging:

BI støtter presiseringen av studentenes rett til å få tilrettelagt sin studiesituasjon, og vi slutter opp om departementets betraktninger om at alle institusjoner bør etterstrebe en universell utforming av læringsmiljøet som innebærer at omgivelser og tjenester er utformet slik at de er tilgjengelig for alle mennesker, uten særskilt tilrettelegging.

Forslag til endret § 4-3 (5) fra departementet lyder: «Studenter med funksjonsnedsettelse og særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærersted, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser».

BI mener at siste punktum vedrørende vurderingen av tilretteleggingens effekt med personer med funksjonsnedsettelse er upresis og heller bør lyde: «I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser».

Økonomiske og administrative konsekvenser

BI har ingen innvendinger til disse punktene.

 

 

 

Med hilsen

Handelshøyskolen BI

 

 

Bendik Meling Samuelsen

Prorektor Studier og programmer