Forsiden

Høringssvar fra Akademikerne

Dato: 26.11.2018

Svartype: Med merknad

Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 29.8.2018. Akademikerne har følgende kommentarer til forslaget til endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.

 

Studentombud

Akademikerne støtter forslaget om å lovfeste ordningen med studentombud, og at loven stiller krav om at ordningen skal organiseres slik at alle studenter skal ha tilgang til studentombud.

 

Akademikerne er positiv til et uttrykkelig krav i loven om at studentombudet ikke kan instrueres i sitt virke. Akademikerne miner imidlertid at det burde stå uttrykkelig i lovteksten at ombudet skal sikres uavhengighet. Selv om uavhengigheten ikke er absolutt, er uavhengighet noe mer enn at studentombudet ikke skal kunne instrueres av institusjonen. Dette er særlig viktig fordi lovforslaget ellers gir stor grad av frihet til institusjonene å organisere ordningen. Akademikerne foreslår derfor følgende endring i lovteksten i både universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven: "Studentombudet skal sikres uavhengighet og kan ikke instrueres i sitt virke".

 

Trakassering og seksuell trakassering

Akademikerne støtter forslaget om en uttrykkelig lovfesting av den plikten utdanningsinstitusjonene allerede har til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven. Akademikerne vil imidlertid presisere at departementets forslag om å tydeliggjøre forbudet mot trakassering gjennom regulering av det som allerede er gjeldende rett for universiteter, høyskoler og fagskoler, ikke er tilstrekkelig for å oppnå nødvendig endring og skape nulltoleranse mot seksuell trakassering.

 

Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne

Akademikerne støtter forslaget om å synliggjøre utdanningsinstitusjonenes plikt til å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov, men ønsker å legge til at vurderinger knyttet til tilretteleggingsbehov bør kunne følge den enkelte studenten ved bytte av studie eller institusjon. Per i dag må mange studenter som har rett på tilrettelegging søke på nytt dersom de bytter studium eller lærested. Selv om det vil være behov for å innhente samtykke fra studenten om at tidligere vurderinger og fattede vedtak oversendes, burde det ikke være nødvendig at studenter med behov for tilrettelegging skal måtte ta hele søkeprosessen på nytt ved bytte av studier.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Anne Folkvord

Organisasjonssjef

Vedlegg