Forsiden

Høringssvar fra Høgskolen i Innlandet

Høringssvar fra Høgskolen i Innlandet

Dato: 13.11.2018

Svartype: Med merknad

Høringssvar - endringer vedr. studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø

Høgskolen i Innlandet støtter forslaget til endringer i universitets- og høyskoleloven og lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Det knyttes likevel noen kommentarer til bestemmelsen som studentombud:

 

Ny § 4-17. Studentombud

 

HINN støtter lovfestingen av studentombud. Prinsippene om likebehandling av studentene tilsier at det er viktig å regulere ordningen nærmere i forskrift slik at ordningen blir mest mulig likeverdig uavhengig av institusjonstilknytning. En gjennomgang av mandatene til eksisterende studentombud kan være et godt utgangspunkt for å gi nærmere regler om ombudsordningen.

 

Til forslaget om å utvide taushetsplikten for studentombudet, skriver departementet at taushetsplikten «utvides til å omfatte alle opplysninger i ombudets saker, også forhold som ikke kan regnes som studentens personlige forhold». Det kan virke som det legges opp til en ordning hvor studentombudet heller ikke kan anonymisere saker for å diskutere eksempelvis regelverket med institusjonen, og ønsker departementets vurdering rundt dette.

 

HINN støtter forslaget om å opprette en ordning for å gi institusjonene veiledning ved etableringen, og tilby institusjonens studentombud en møteplass og veiledning ved drift av ordningen. Studentombudets rolle tilsier at det er nødvendig å etablere nettverk med andre i tilsvarende stilling hvor problemstillinger kan drøftes. Det vil også være viktig at departementet kan ha kontaktpersoner som kan bistå med avklaringer der det er nødvendig. Studentombudene vil ofte stå overfor saker som krever rask behandling, og det er derfor særlig viktig at det finnes et sted studentombudene kan henvende seg for å få veiledning uten for lang saksbehandlingstid.

 

Slik også departementet har påpekt, vil forslaget om studentombud ha økonomiske konsekvenser. Det er belastende for vår institusjon at det igjen skal øremerkes midler til en ordning innenfor ordinært budsjett. HINN er den UogH-institusjonen som har lavest andel basisbevilgning, og merker at de årlige rasjonaliseringskuttene begynner å ramme faglig aktivitet. HINN håper derfor at departementet med friske midler til dette tiltaket.

 

 

Med vennlig hilsen

Høgskolen i Innlandet

Kathrine Skretting

Rektor

 

Stine Grønvold

Prorektor utdanning