Forsiden

Høringssvar fra Kriminalomsorgsdirektoratet

HØRINGSUTTALELSE FRA KRUS

Dato: 28.11.2018

Svartype: Med merknad

Det står at ordningen med et studentombud har til hensikt å synliggjøre utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. Det er godt tiltak, som det gjennom oppslag i mediene nok dessverre er behov for. Det er ingen grunn til at KRUS ikke skal støtte etableringen av en slik ordning.

Ved KRUS sikres aspirantene mot diskriminering, trakassering og andre uheldige/ulovlige handlinger gjennom reglene som gjelder for arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven, aspirantforskriften og etiske retningslinjer er bare noe av regelverket som gjelder. Sivilombudsmannen og diskrimineringsnemd er bl.a. instanser vi forholder oss til.

I ordlyden for etablering av studentombud påpekes det at ombudet skal ha som oppgave å påse at institusjonene følger de lover og regler som gjelder. Ved KRUS har aspirantene flere fora som ivaretar studentombudets oppgaver, som LMU/AMU og studiekvalitetsutvalg. Også verneombudet ved KRUS skal ivareta våre aspiranter, på lik linje med alle andre ansatte ved KRUS. I tillegg er aspirantene representert i andre overordnede fora gjennom representasjon av fagforeningene.

Ved etableringen av bachelor-påbygget får vi rundt 30 studenter, kanskje årlig. Dette er deltidsstudenter som arbeider i kriminalomsorgen og som er vant til å forholde seg til lovverk, linjer og ledelse. KRUS er også vant til å ivareta aspiranter som tidligere nevnt, noe som igjen trygger våre studenter og likebehandling av disse.

Høringen legger opp til en ordning hvor muligheten til lokale tilpassinger er stor. Det må tas i betraktning at KRUS i et høyskolesystem er svært små sammenlignet med høyskoler som kan ha 15-20 000 studenter.