Forsiden

Høringssvar fra MF vitenskapelig høyskole

Høringssvar vedr. endringer i UH-loven - studentombud, trakassering og tilrettelegging

Dato: 14.11.2018

Svartype: Med merknad

MF vitenskapelig høyskole gir med dette sin høringsuttalelse vedrørende foreslåtte endringer i UH-loven vedrørende studentombud, trakassering og tilrettelegging.

Studentombud

MF støtter departementets vektlegging av at institusjonene bør ha stor frihet til å velge løsninger som er tilpasset lokale forhold og behov. MF mener det er viktig at studentombudet blir et lavterskeltilbud for bistand til studentene, og at det bør ha en uavhengig stilling og rapportere til rektor og/eller styret ved institusjonen. MF mener videre at juridisk kompetanse ikke er et nødvendig kompetansekrav for studentombudet, men vil heller framheve integritet og rolleforståelse og at institusjonene også på dette punktet bør ha stor frihet til å velge løsninger som er tilpasset lokale forhold og behov.

Forebygging og forhindring av trakassering og seksuell trakassering

Ingen merknader

Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov

Ingen merknader.