Forsiden

Høringssvar fra Organisasjon for norske fagskolestudenter

Høringssvar om studentombud, trakassering og tilrettelegging

Dato: 30.11.2018

Svartype: Med merknad

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) takker for muligheten til å gi innspill til arbeidet med endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

ONF støtter forslagene om lovfesting av ordning med studentombud, synliggjøring av institusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø.

  1. Lovfesting av studentombud

ONF støtter forslaget om å lovfeste ordning om studentombud for høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

Organisering av ordningen

ONF støtter departementets forslag om at institusjoner skal kunne gå sammen om felles studentombud.

Vi vil understreke at studentombud ikke bør ha andre oppgaver ved utdanningsinstitusjonene, for å sikre ombudets uavhengighet. De utdanningsinstitusjonene som har studentombud i dag er store, og har følgelig grunnlag for et studentombud i heltidsstilling. For fagskolene, der den største institusjonen har 1100 studenter, vil ikke ombudsfunksjonen utgjøre et helt årsverk. Dersom ombudsfunksjonen legges til hver enkelt institusjon, vil dette i praksis måtte løses ved å gi ombudsrollen til en person som også har andre arbeidsoppgaver på institusjonen. Dette gir stort potensial for rollekonflikter. For å sikre ombudets uavhengighet mener ONF derfor at studentombud må være én eller flere hele stillinger som dekker flere institusjoner, og som har fagskolestudenters vilkår som hovedoppgave. 

Eget ombud for fagskolestudenter 

Departementet foreslår at institusjonene selv skal ha frihet til å velge hvordan ordningen organiseres, inkludert hvilke institusjoner som eventuelt går sammen om å opprette ombud. ONF mener fagskolestudenter bør ha et eget ombud som kun jobber med deres saker, for å sikre spesialisert kompetanse på de særskilte utfordringene fagskolestudentene møter på.

Selv om en del bestemmelser i fagskoleloven nå harmoniseres med universitets- og høyskolesektorens regelverk, vil det fremdeles være forskjeller mellom regelverkene. Organiseringen av fagskoleutdanning skiller seg også fra UH-sektoren ved at institusjonene er mindre og mer desentralisert, at fagmiljøene lokalt er mindre, og ved at utdanningsløpene er kortere. Dette vil kunne skape utfordringer med å gjøre studentombudet kjent blant studentene.

Det vil være en styrke for fagskolestudentenes sak at det eksisterer en ombudsfunksjon som har et særskilt blikk på fagskolestudentenes vilkår og rettigheter. Statusrapporter fra et eget fagskoleombud vil også kunne være et nyttig verktøy for fagskolene og deres paraplyorganisasjoner, Nasjonalt fagskoleråd og Organisasjon for norske fagskolestudenter. 

  1. Synliggjøring av institusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering

Forslaget innebærer både en styrking av studentenes rettigheter, og en viktig presisering av at det er styret som har ansvaret for å forebygge og forhindre trakassering. ONF støtter forslaget til lovendring.

  1. Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov

Forslaget innebærer en styrking av rettighetene til studenter med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. ONF støtter de foreslåtte endringene i loven.

Med vennlig hilsen, 

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter 

Christoffer Blaalid, leder

Sander Bjerkevoll, nestleder