Forsiden

Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Høringssvar - studentombud - endringsforslag i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven

Dato: 22.10.2018

Svartype: Med merknad

08.10.2018 Fylkestinget Innstillingen fra komite for utdanning ble lagt frem av saksordfører Joakim Sennesvik, H:

1. Fylkestinget i Nordland tar saken Høringssvar - studentombud - endringsforslag i universitets- og høyskole og fagskoleloven til orientering, og merker seg Ungdommens fylkesråds synspunkt i saken.

2. Fylkestinget slutter seg til lovforslaget som omhandler endringer i kap. 6 Lov om universitet og høyskoler, og ønsker studentombud velkommen som ordning.

3. Fylkestinget har følgende merknad til tilleggsforslag (merket kursiv) til kap. 6.2 Endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning; ny §14 a Studentombud. Styret har ansvar for å sørge for at alle fagskoleelever har tilgang til et studentombud. I fylker med elev- og lærlingombudsordning, kan dette dekke opp for tilbud om studentombud.

4. Fylkestinget ber om en vurdering av om fylkesmannen kan være klageinstans for fagskolestudenter som ikke opplever seg ivaretatt, eller når fram med sine anker.

5. Fylkestinget ber staten vurdere en lovregulering av elev- og lærlingombudsordningen.

Votering i plenum Komiteinnstillinga enstemmig vedtatt med 43 stemmer (1H hadde permisjon og 1Ap utbytte ved behandling av saken).

Vedlegg