Forsiden

Høringssvar fra Abelia - Forum for Fagskoler

Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø

Dato: 28.11.2018

Svartype: Med merknad

Forum for Fagskoler viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 29.08.2018 om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø. Forum for Fagskoler (FFF) har diskutert høringen i sitt styre og vil gi uttrykk for følgende:

Et nasjonalt studentombud

Fagskolesektoren er sammenlignet med Universitets- og høyskolesektoren både liten og fragmentert.  Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å etablere et studentombud ved hver fagskole, eller ved grupper av fagskoler. For å sikre en nødvendig økonomi og god faglig kompetanse mener Forum for Fagskoler at det bør være et nasjonalt studentombud som dekker alle fagskoler i Norge.

Finansiering

De fleste ombudsordninger i Norge finansieres av det offentlige. I motsetning til Universitets- og høyskolesektoren er store deler av fagskolesektoren i Norge ikke finansiert, og fagskolene som mottar offentlig finansiering er ifølge rapporten fra Deloitte[1] våren 2016 klart underfinansiert. Forum for Fagskoler mener derfor at ordningen med et studentombud må fullfinansieres av det offentlige.

Krav til kompetanse

FFF mener at studentombudet må ha relevant juridisk kompetanse. Denne bør primært komme i form av erfaring med studieadministrativt arbeid og forvaltningslovens bestemmelser – i tillegg til veilednings­kompetanse.

Plassering

Forum for Fagskoler foreslå at studentombudet plasseres hos sekretariatet til Fagskolerådet. Men FFF er også åpne for andre forslag så fremt den ikke har tilknytning til organisasjoner som kan bli en aktuell part ifm en konflikt.

For øvrig støtter Forum for Fagskoler forslagene som er knyttet til trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø.

 

[1] https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2389774