Forsiden

Høringssvar fra Universitetet i Stavanger

Høringssvar - endringer i universitet- og høyskoleloven

Dato: 29.11.2018

Svartype: Med merknad

Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 29. august 2018 med forslag om lovfesting av studentombud, synliggjøring av institusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilt behov.

Studentombud

Universitet i Stavanger støtter forslaget om å lovfeste ordningen med studentombud i universitets- og høyskoleloven, og støtter samtidig åpningen for at institusjonen selv bør ha stor frihet til å velge løsninger for ombudsrollen selv.

Studentombudet ved Universitetet i Stavanger (UiS) ønsker å fremheve viktigheten av at alle studenter må sikres tilgang til et studentombud gjennom å lovfeste ordningen. Departementet fremhever viktigheten av at institusjonene selv bør velge hvordan man organiserer ordningen med studentombud. Ved UiS har studentombudsfunksjonen frem til nå vært en 50% stilling siden etablering i 2015. Høsten 2018 har en administrativt ansatt sentralt ved UiS fungert som studentombud i halv stilling, kombinert med administrativ rådgiverfunksjon. Dette har vært en midlertidig løsning, og erfaringer fra denne høsten støtter opp under det departementet også fremhever i sitt høringsbrev; «det vil være veldig uheldig at en person må fungere i ulike roller ved samme institusjon». UiS ser etter en ny løsning her, og ønsker å øke stillingen til 100 %. Fungerende studentombud ved UiS støtter denne løsningen, og mener det er behov for en hel stilling med tanke på tilsig av saker fra studenter, og for at ombudet skal kunne utøvet mandatet på en tilstrekkelig måte. At ordningen nå foreslås lovfestet, støttes derfor også å denne bakgrunn.

Studentombudet ved UiS ønsker også å støtte departementets åpning for å ansette studentombudet på åremål. Både aspektet med å sikre fornyelse i en slik stilling, kombinert med at man da kan sikre at ikke ombudet blir for nært knyttet til institusjonen, støttes. Departementet fremhever en valgfrihet til å ansette på åremål. I utgangspunktet tenker studentombudet ved UiS at det her bør tilstrebes at utdanningsinstitusjonene samkjører en løsning på ansettelse av studentombud, der åremålsstilling blir hovedregelen.

Forebygging og forhindring av trakassering og seksuell trakassering

Universitetet i Stavanger støtter departementets ønske om å tydeliggjøre forbudet mot trakassering og seksuell trakassering gjennom å synliggjøre institusjonenes ansvar i sektorlovgivningen for universiteter og høyskoler. UiS støtter dermed en tilføyelse i universitets- og høyskoleloven om utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering (tilsvarende plikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 1.ledd.).

 Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov

Universitetet i Stavanger tar på alvor tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. På denne bakgrunn har UiS også vedtatt en institusjonell handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging. På tross av at universitetet plikter, gjennom universitets- og høyskoleloven (uhl), å ivareta studentenes læringsmiljø på en best mulig måte, og at det er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven at studenter med funksjonsnedsettelse har rett til egnet tilrettelegging av lærested, støtter UiS departementets ønske om at uhl i større og bedre grad skal reflektere gjeldende rett. En tilføyelse/presisering i sektorlovgivningen om at studenter med funksjonsnedsettelse og særskilte behov skal ha rett til egnet individuell tilrettelegging (uten uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen), støttes.

 

 

Med hilsen

 

Marit Boyesen

Ole Ringdal

rektor

universitetsdirektør