Forsiden

Høringssvar fra Helse Bergen HF- Haukeland universitetssjukehus

Høringssvar fra Helse Bergen på endringer i universitets- og høgskoleloven og fagskoleloven_studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø

Dato: 29.11.2018

Svartype: Med merknad

Til Kunnskapsdepartementet

Høringssvar fra Helse Bergen på endringer i universitets- og høgskoleloven og fagskoleloven; studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endring i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven som omhandler forslag om å lovfeste en ordning med studentombud, en tydeliggjøring av utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre både seksuell og andre typer trakassering, og en bedre tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov.

Helse Bergen har studenter i mange ulike typer praksisopphold i sykehuset samt lærlinger i ulike læreløp og vi har tatt utgangspunkt i hvilke konsekvenser/betydning en lovendring vil ha for sykehuset som praksis- og læringsarena for studenter.

a. Studentombud

Helse Bergen støtter forslaget om lovfesting av innføring av studentombud innen både UH-sektor og ved Fagskolene, og ser det som en fordel at det legges opp til at institusjonene skal ha frihet til å tilpasse ombudsfunksjonen til lokale forhold og behov.

Mange studenter innen helsefag (f.eks medisin, sykepleie, fysioterapi etc) har lengre deler av studieløpet knyttet til praksis i sykehuset og man kan forvente at det vil komme saker til studentombudet som er knyttet til studenters erfaringer og opplevelser i praksisstudier. Det er universitet, høgskole og fagskole som har det formelle ansvaret for studentene også når de er i sine praksisstudier, og som dermed skal håndtere ev. hendelser. Men det vil være viktig for sykehuset å få kjennskap til saker som meldes inn til studentombudet for å kunne dra lærdom og ev gjøre nødvendige forbedringer. På side 4 i høringsnotatet står det: «Alle studentombudene utarbeider halvårs- eller årsrapporter til institusjonenes læringsmiljøutvalg, rektor og/eller styre. I tillegg har flere studentombud mandat til å fremme saker på eget initiativ direkte til institusjonenes styre. Studentombudet skal også orientere rektor fortløpende om spesielt alvorlige saker eller saker av prinsipiell betydning.» Helse Bergen mener at det vil være nyttig for sykehuset og andre aktuelle praksisarenaer å få tilgang til slike rapporter.

b.  Forebygging og forhindring av trakassering og seksuell trakassering

Helse Bergen støtter departementets ønske om å endre universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven med mål om å tydeliggjøre utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering. Helse Bergen savner en beskrivelse i loven om praksissteders ansvar for studenten dersom trakassering skjer under praksisstudier.

c. Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov

Helse Bergen støtter en harmonisering mellom ny Likestillings- og diskriminerings lov (januar 2018) og Universitets- og høgskoleloven.

Kommentar til punkt b og c

Det er universitet, høgskoler og fagskoler som har det formelle ansvaret for studentene i studieløpet også i den delen som omhandler praksis. Tematikken som fremkommer under punkt b. og c. vil kunne være aktuell for studenter når de gjennomfører sin praktiske del av utdanningen hos offentlige eller private praksistilbydere/bedrifter (f.eks sykehus, kommunale institusjoner etc). Det hadde derfor vært ønskelig at ansvarsforhold mellom UH-sektor og potensielle praksistilbyder knyttet til disse to punktene, ble problematisert og eventuelt beskrevet kort i loven: Er det f.eks tydelig hvem som har økonomisk og praktisk ansvar når det kommer til nødvendig tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne, hos praksistilbyder? – Hvis det er tenkt at slike forhold skal fremkomme i samarbeidsavtaler mellom partene bør dette kanskje komme klart frem i lovteksten.

Vennleg helsing 

Hilde Nesse, Rådgiver

Seksjon fag og utdanning

Haukeland universitetssjukehus

 

Vedlegg