Forsiden

Høringssvar fra Fagskolen i Troms

Høringssvar Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven, studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø

Dato: 29.11.2018

Svartype: Med merknad

 

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo

                                                                                                           Tromsø 29.11.18

 

Høringssvar – Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven – studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø

 

Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste studentombud ved universiteter, høyskoler og fagskoler, og å synliggjøre utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering, samt tilrettelegging av læringsmiljøet.

 

Fagskolen i Troms, støtter forslaget om å lovfeste alle studenters rett til tilgang til studentombud. Vi støtter også regjeringens tydeliggjøring av universiteters, høgskolers og fagskolers plikt til å forebygge og forhindre trakasserende handlinger, samt tilrettelegging av læringsmiljøet.   

 

Studentombudet skal være et lavterskeltilbud for saker om blant annet trakassering og bidra til å løse dem på lavest mulig nivå. Fagskolen i Troms har i dag ikke studentombud. Lovforslaget vil styrke fagskolestudentenes rettigheter. På grunnlag av antall fagskolestudenter mener vi at det vil være tilstrekkelig med ett nasjonalt studentombud.

 

For å sikre studentombudets uavhengighet mener vi at det er nødvendig med plassering på nøytralt sted. 

 

Lovfesting av studentombud er en oppfølging av Fagskolereformen. Nye lover og forordninger styrker fagskoleutdanningene og fagskolestudentene, men har også økonomiske konsekvenser for en allerede økonomisk presset sektor. Fagskolen i Troms forventer at en lovendring om studentombud og forebyggende tiltak følges opp med offentlig finansiering.

 

Med vennlig hilsen

Harry Arne Haugen

Rektor Fagskolen i Troms.