Forsiden

Høringssvar fra Hørselshemmedes landsforbund

Høringssvar - endringer i loven - studentombud, trakassering, tilrettelegging

Dato: 28.11.2018

Svartype: Med merknad

Høringsnotat – endringer i loven: lovfesting av ordning med studentombud, forebygge og forhindre trakassering og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne

Forslaget går ut på å lovfeste en ordning med studentombud, en tydeliggjøring av plikt til å forebygge og forhindre trakassering, samt en tydeliggjøring av plikt for bedre tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. Forslaget er ment å synliggjøre institusjonenes ansvar på en bedre måte.

HLF mener

Punkt 2 i høringsnotat - Studentombud

HLF bifaller forslag om å lovfeste en ordning med studentombud på alle institusjoner. For hørselshemmede elever og studenter, og alle andre, er det svært viktig med et lavterskeltilbud som kan ivareta deres interesser når det gjelder tilrettelegging og likeverd i en studiesituasjon. Kunnskap tilsier at hørselshemmede, som har et usynlig handikap, kan ha store utfordringer i en studiesituasjon. Får man ikke tilrettelagt undervisningen vil man miste viktig kunnskap, men man vil også miste mye av det sosiale.

I høringsnotat, side 10, nevner man spesielt at departementet ønsker å opprette en ordning for å gi institusjonene veiledning ved etablering av ordningen og tilby institusjonenes studentombud en møteplass og veiledning ved drift av ordningen. Departementene ber om innspill ved behovene knyttet til dette:

  • HLF bifaller at man i forslaget mener det er hensiktsmessig at juridisk kompetanse blir et kriterium for å være studentombud. Hva man legger i juridisk kompetanse her kan fremstå som uklart og bør avklares. Uansett er det viktig med en minste felleskunnskap når man skal arbeide som studentombud. HLF mener derfor at disse må gjennom en standard-opplæring i det de starter opp. Dette kan gjøre via for eksempel et e-læringskurs hvor man kan få kunnskap om (ikke utfyllende liste): - Likestillings- og diskrimineringslovverket 
  • - Individuell og generell tilrettelegging for grupper av funksjonsnedsettelser, samt universell utforming.
  • - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
  • HLF stiller også spørsmål ved om man ikke bør ha et forholdstall mellom antall studenter og antall ansatte i rollen som studentombud. Skal et studentombud kunne gjøre en god jobb etter intensjonen vil ikke dette fungere godt nok hvis det blir for mange studenter. 
  • Det skrives på side 10 i høringsnotatet at studentombudenes rolle hovedsakelig er å veilede og ivareta studentenes rettssikkerhet. Det er viktig at de i tillegg aktivt informerer om sin funksjon til studentene og gir nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om rettigheter og plikter (fra mandat UIO, side 5 i høringsnotat), det er viktig at studentombudene også har en mer forebyggende rolle.

 

  • Punkt 3 og 4 i høringsnotat

HLF bifaller at institusjonenes ansvar i større grad synliggjøres i lovforslag når det gjelder å forebygge og forhindre trakassering samt en synliggjøring av bedre tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. Tilrettelegging og universell utforming følger også av FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne, det er derfor viktig at endringer i lovverket når det gjelder tilrettelegging og universell utforming i større grad harmoniseres med den nye likestillings- og diskrimineringsloven.

  • I høringsnotat side 16 står det at « det er viktig at hensynet til likebehandling i forhold til andre studenter ivaretas». HLF påpeker her at ofte må noen få noe mer for å oppnå likebehandling.
  • HLF vil også påpeke at når man skriver at «tilretteleggingen ikke må innebære en uforholdsmessig byrde» må man her vurdere dette i forhold til tiltakseffekten.
  • Sist, men ikke minst, ønsker vi å peke på at man må ha tiltak for å få spredt kunnskapen om dette på institusjonene. I høringsnotat (side 17) står det at alle læresteder skal ha handlingsplaner for universell utforming og individuell tilrettelegging. Et minstekrav bør derfor være at man aktivt informerer om disse, og har en form for opplæring av aktuelle.

Om det er spørsmål til vedlagte så vær vennlig å ta kontakt med HLF.

 

Med vennlig hilsen for HLF

 

Merete J. Orholm                                     Marit Skatvedt 

 

Leder interessepolitisk avdeling              Seniorrådgiver                            

           

 

 

 

Vedlegg