Forsiden

Høringssvar fra Østlandssamarbeidet

NOU Fagskolen Høringssvar fra Østlandssamarbeidet

Dato: 12.03.2015

Svartype: Med merknad

Østlandssamarbeidet er et frivillig samarbeid mellom 8 fylkeskommuner på Østlandet - Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Kontaktutvalget 2011-2015 ledes av fylkesordfører Ole Haabeth, Østfold, med fylkesordfører Per-Eivind Johansen, Vestfold som nestleder.

 

Sak 11/15 NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Høringsuttalelse fra Østlandssamarbeidet.

Saksprotokoll i Østlandssamarbeidets kontaktutvalg - 06.03.2015

 

Utvalgets vedtak:

Fagskolene spiller en viktig rolle for å skreddersy tilbud nøye tilpasset lokale og regionale behov. Fylkene har lagt inn betydelige ekstra ressurser i tillegg til de statlige finansierings-ordningene for å utvikle fagskoletilbudene. De offentlige fagskolene drives i nær dialog med arbeidslivets parter, og fanger slik tidlig opp signaler om endringer i behov og etterspørsel. Det er viktig at fagskolene gis reelle muligheter til raske endringer i eksisterende tilbud, og utvikling av nye, i pakt med hva arbeidslivet trenger.

 

Fagskoletilbud som bygger på yrkesfaglige utdanninger gir muligheter for den enkelte. Slik utdanning bidrar også til å løse samfunnets behov for kompetanse.

 

«Sømløse overganger» mellom utdanningstilbud etter vgo må innføres. Dette er nødvendig for å få et helhetlig utdanningssystem.  

 Østlandssamarbeidet

  • støtter lov- og regelverksendringer slik at robuste, akkrediterte fagskoler kan gis myndighet til å bestemme opptaksgrunnlag.
  • mener at nasjonal opptaksforskrift bør vente til fagskolene er organisert i mer robuste enheter.
  • støtter tiltak for å bedre fagskolestudentenes rettigheter.
  • støtter styrket kompetanse for rådgivningstjenestene når det gjelder fagskole. Dette må skje i samarbeid med skoleeierne.
  • mener at for å oppnå «sømløse» overganger i opplæringssektoren, må fagskolene få innføre studiepoeng. Overgang til høgskoler/universiteter må forenkles for de som ønsker å gå videre.
  • stiller seg positivt til utvikling av smidige og effektive overgangsordninger mellom fagskoler og uh-institusjoner.
  • mener at dersom felles inntak for alle fagskoler, også de private, skal innføres, må det synliggjøres at dette vil fungere bedre enn dagens ordning.
  • mener at tilstrekkelige rammebetingelser er helt nødvendige for videre utvikling av fagskolen. Utdanningen har lenge vært underfinansiert. Fylkeskommunene på Østlandet har brukt egne midler for å dekke opp kostnader. Utvikling er vanskelig med knappe budsjettmidler og stadig nye krav ifbm NOKUT-godkjenning. Skal eksempelvis nettstøttede tilbud gi god opplæring, trengs god oppfølging og dermed budsjettmidler. Utvikling og utbygging av fagskoletilbud behøves innen en rekke områder, foruten på tekniske og maritime områder bl.a. innen landbruk / skogbruk, transport / logistikk, reiseliv, helse og oppvekst. I helsesektoren alene har behovet vokst betydelig som en konsekvens av innfasingen av Samhandlingsreformen.
  • Fagskoleloven bør endres slik at utdanningstilbudene kan bli 3-årige; både for at studentene skal kunne oppnå nødvendige sertifiseringer og for å utvikle fagskolene til å kunne utdanne for eksempel yrkesfaglærere
  • Dagens fylkeskommunale eierskap av fagskolene er en styrke for arbeidslivstilknytningen og deres relevans for regionene. Forslaget om å overføre ansvaret for fagskolesektoren fra fylkeskommunene til staten vil svekke dette, og er også i strid med ønsket om å overføre oppgaver fra stat til et folkevalgt regionalt eller lokalt nivå. Videre prosesser om ytterligere regionalisering av eierskapet til fagskolene må ses i sammenheng med eventuelle endringer i regionstrukturen som vedtas regionalt og bygger på overføring av flere og større oppgaver fra stat til regionalt folkevalgt nivå. Næringsutvikling og regional utvikling tilsier at ansvaret bør være geografisk spredt og forankret rundt i landet. Fagskolene bør få økte muligheter til å være dynamiske for å kunne møte endringer i arbeidslivet. Dette tilsier nærhet til studenter og til arbeidsgivere. Sammenslåinger av fagskoler til større, mer robuste enheter må vurderes av eierne, enten de er offentlige eller private, da det er skoleeier og fagskolens styre som har ansvar for tilbud og kvalitet i fagskolen.

 

 

--- slutt på saksprotokoll ---