Forsiden

Høringssvar fra Østfold fylkeskommune

NOU 2014 14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Dato: 24.03.2015

Svartype: Med merknad

Østfold fylkeskommune har behandlet politisk høring av NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. Høringssvaret her vil derfor være et vedlegg med scannet versjon av saksframlegg og Fylkesutvalgets vedtak. Det gjøres oppmerksom på at ordlyden i Fylkesrådmannens forslag til vedtak og Fylkesutvalgets vedtak er forskjellig. Fagskoleutvalgets tabell med 49 forslag er gjengitt i sin helhet i saksframlegget. Her ligger fylkesfådmannens vurdering for alle punktene.

Vedlegg