Forsiden

Høringssvar fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Høringsuttalelse fra Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Dato: 24.03.2015

Svartype: Med merknad

 

NOU 2014:14 FAGSKOLEN – ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG

HØRINGSUTTALELSE FRA FYLKESRÅDET I NORD-TRØNDELAG

1. Fagskoleutvalget avga 15. desember 2015 NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Utvalget foreslår 49 tiltak for å styrke fagskolens status, kvalitet, kobling til arbeidslivets kompetansebehov og samspillet med høyere utdanning.

 

2. Fylkesrådet støtter ikke følgende forslag til tiltak:

- innføring av tilleggspoeng for minimum ett års fagskoleutdanning

Fylkesrådet mener at det må innføres studiepoeng for å oppnå «sømløse» overganger i opplæringssektoren på tertiærnivå.

- at to års fagskoleutdanning skal gi graden fagskolekandidat.

- overføring av eierskap fra fylkeskommunen til staten.

Fylkesrådet mener at dette må underkastes en helhetlig vurdering i lys av kommune- og regionreformen.

- at alle offentlige fagskoler skal ha flertall av ekstern representasjon i styrene.

Fylkesrådet mener at det må være opp til skoleeier å bestemme optimal styresammensetting.

 

3. Fylkesrådet støtter de øvrige forslagene i NOU 2014:14. Myndighetene anbefales spesielt å prioritere følgende tiltak:

- Lov- og regelverksendringer med sikte på å innføre institusjonsakkreditering etter bestemte kriterier for fagskolene.

- Styrking av studentenes rettigheter, herunder vurdere å innføre rett og plikt til medlemskap for fagskoler i studentskipnader.

- Styrking av kompetansen for rådgivningstjenestene når det gjelder fagskole. Dette må skje i samarbeid med skoleeierne

- At staten tilfører fagskolesektoren nye friske midler gjennom en finansieringsordning som gir reell kostnadsdekning. Ordningen bør bestå av tre hovedelementer: grunnbevilgning, resultatbasert bevilgning og utviklingsmidler.

- At staten initierer en prosess som legger til rette- og motiverer for å redusere antall fagskoler for å skape robuste fagmiljøer og styrker kvaliteten. Ansvaret for slike beslutninger tilligger styret og eierne.