Forsiden

Høringssvar fra Vestfold fylkeskommune

NOU 2014 - 14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Dato: 19.03.2015

Svartype: Med merknad

Vestfold fylkeskommune har behandlet saken i :

Yrkesopplæringsnemnda 04.03.2015 1/15

Hovedutvalg for utdanning 04.03.2015 2/15

Og Fylkestinget 12.03.2015 9/15 og fattet følgende vedtak:

 

 1. Mener at fagskoletilbud som bygger på yrkesfaglige utdanninger, kan gi muligheter for den enkelte ungdom eller voksne, og at en slik utdanning, på tertiærnivå etter videregående opplæring, trengs for å løse samfunnets behov for kompetanse.

«Sømløse overganger» mellom utdanningstilbud etter videregående opplæring må innføres. Vestfold fylkeskommune viser i denne sammenhengen også til signaler fra

 • stlandssamarbeidet av juni 2014 fra kontaktutvalgets sak 12/14, til departement og stortingskomité. Dette er nødvendig for å få et helhetlig utdanningssystem.

 

 1. Støtter lov- og regelverksendringer for at akkrediterte fagskoler (robuste fagskoler som får ansvar for å godkjenne / opprette tilbud uten å søke enkeltstudier kvalitetssikret og godkjent av NOKUT) kan gis myndighet til å bestemme opptaksgrunnlag (fag-/svennebrev, realkompetanse eller studiekompetanse),

 

 1. Mener at nasjonal opptaksforskrift må vente til fagskolene er organisert i mer robuste enheter;

 

 1. Støtter tiltak for studentenes rettigheter, herunder vurdere å innføre rett og plikt til medlemskap for fagskoler i studentsamskipnader;

 

 1. Støtter styrket kompetanse for rådgivningstjenestene når det gjelder fagskolen; slik styrking må skje i samarbeid mellom skoleeiere (fylkeskommuner / kommuner for

 

 1. informasjon til elever i ungdomsskole og videregående opplæring og for voksne ved karrieresentre);

 

 1. Mener at skal det kunne arbeides for «sømløse» overganger i opplæringssektoren, må fagskolene få innføre studiepoeng – slik at overgang til høgskoler forenkles for de personene som ønsker å gå videre;

 

 1. Mener at med hensyn til felles inntak for alle fagskoler, også de private, må det synliggjøres at dette vil fungere bedre enn dagens ordning, hvis endring skal skje;

 

 1. Mener at punktet om tilstrekkelige rammebetingelser er nødvendig for videre utvikling av fagskolen. Utdanningen har lenge vært underfinansiert. Vestfold fylkeskommunene har brukt egne midler, spesielt innenfor maritime fag, for å dekke opp kostnader, men utvikling er vanskelig med knappe budsjettmidler og stadig nye krav i forbindelse med NOKUT-godkjenning. Skal nettstøttede tilbud gi god opplæring, trengs god oppfølging og dermed budsjettmidler. Utvikling og utbygging av fagskoletilbud behøves innen en rekke områder, foruten på tekniske og maritime områder bl.a. innen landbruk / skogbruk (jfr oppnevnt utvalg for Landbruksdepartementet for rekruttering til landbruket), transport / logistikk, reiseliv, helse og oppvekst;

 

 1. Er imot at eierskapet for offentlige fagskoler skal overføres til Staten.

Næringsutvikling og regional utvikling tilsier at ansvaret bør være geografisk spredt og forankret i den enkelte region. Fagskolene bør få muligheter til å være dynamiske i forhold til endringer i arbeidslivet, og dette tilsier nærhet til studenter og til arbeidsgivere. Sammenslåinger av fagskoler for større og mer robuste enheter må vurderes av eierne, enten de er offentlige eller private, da det er skoleeier og fagskolens styre som har ansvar for tilbud og kvalitet i fagskolen.

 

 1. Vestfold fylkeskommune vil ellers vise til pågående arbeid med kommunereform og regionreform og mener at ansvar for offentlige fagskoler må ses i sammenheng med den regionreform som Stortinget har bedt om å få utredet;
 2. Innføre tilleggs poeng for minimum ett års fagskoleutdanning

Vedlegg