Forsiden

Høringssvar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommunes høringsuttalelse på NOU 2014-14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Dato: 24.03.2015

Svartype: Med merknad

Sør-Trøndelag fylkeskommune viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 19.12.2014, og oversender med dette høringsuttalelse på NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg”. Uttalelsen er også oversendt elektronisk til departementet gjennom regjeringens nettsider. Saken er behandlet av Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag. Utvalget har gjort følgende vedtak på vegne av fylkeskommunen:

Fylkesutvalget støtter i hovedtrekk konklusjonene i NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Fagskolesektoren bør fullt og helt bli integrert som en del av tertiær utdanning. Skoleslaget bør derfor vurderes overtatt av staten slik Fagskoleutvalget foreslår.

Det bør gjennomføres en utredning med sikte på å avklare behovet for antallet offentlige fagskoler. Utredningen må ta utgangspunkt i at fagskolene skal dekke lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov. Utredningen må skje i et bredt partnerskap hvor fagskolene, partene i arbeidslivet, både offentlig og privat virksomhet og regionale samarbeidspartnere deltar. Fagskolens rolle som næringslivets utdanning må legges til grunn for utredningen. For å ivareta distriktenes behov må desentral struktur også være en del av fremtidas fagskole.

Fagskolestudentenes rettigheter bør styrkes, og det bør iverksettes tiltak for å heve deres status. En overgang til studiepoeng vil kunne være viktig for å nå dette målet.

En ny finansieringsmodell for fagskolene må være tilpasset den aktiviteten og dimensjoneringen det er ønskelig at skolene skal ha. Det bør iverksettes grep som bidrar til å dreie finansieringen av fagskoletilbud fra antall søkere til næringslivets kompetansebehov.