Forsiden

Høringssvar fra Trondheim fagskole

Høringsuttalelse til NOU 2014 14

Dato: 05.03.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse til NOU 2014:14 «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg»

Trondheim fagskole er en fagskole med rundt 200 studenter fordelt på følgende linjer: elkraft, automasjon, kulde og varmepumpeteknikk, matteknikk, maskinoffiser og dekksoffiser.

Vi viser til Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg av 19.12.2014, og vil med dette gi våre høringsuttalelser:

Generelt synes vi at ambisjonen om å etablere fagskolen som et tydelig selvstendig skoleslag i tertiærutdanningene, sammen med universitet og høgskolen, vil styrke fagskolens status.  

Fagskolene bør være statens ansvar med full utgiftsdekning med et oversiktlig og differensiert tilskuddssystem. Tilskuddssystemet bør ivareta alle kostnadene til ut fra hvert enkelt tilbuds reelle kostnader for å gi et kvalitativt og kvantitativt best mulig tilbud. Vi støtter utvalgets forslag om «friske» og betydelige utviklingsmidler til fagskolene, midlene må være av et slikt omfang at det gir fagskolene reelt handlingsrom til bl.a. videreutvikling av eksisterende tilbud og utvikling av nye tilbud tilpasset arbeidslivets behov.  

Det er viktig at fylkeskommunene får tydelige signaler om at investeringer tatt i hensikt å styrke fagskolene blir kompensert ved eierskifte til statlig eierskap. Dette for å unngå at fagskolene havner i et vakuum i tida fram mot eierskifte.

Fagskolene bør ha en regional tilknytting slik at de også kan spille en rolle i nærings- og distriktsutvikling utfra nærings- og geografiske strukturer.  

Enkelte fagskoler bør forsterkes slik at de ivaretar landsdekkende tilbud for enkelte mindre fagområder eller særskilte innsatsområder.

Samtidig som fagskolene må være et videreutdanningstilbud for arbeids- og næringslivet på deres premisser, bør tilbudet også kunne være en reell tertiærutdanningsinstitusjon slik at fagfolk eventuelt kan bruke sin fagskoleutdanning til eventuelt å styrke sin formalutdanning (f.eks. omsorgsarbeider til sjukepleier, fagskoleingeniør til ingeniør).

For å kunne gi gode og fleksible tilbud til arbeids- og næringsliv må kurs - og utdanningstilbudene tilpasses og tilrettelegges slik at en kan tilby både kortere kurs, tilpassede kurs og ulike deltidsvarianter. Vi støtter innføring av institusjonsakkreditering, et grep som vil kunne skape nødvendig fleksibilitet til raskere å kunne opprette nye tilbud tilpasset endrede behov i arbeidslivet.      

Partene i arbeidslivet og lokalt politisk nivå bør være sterkt representert i fagskolens styre, og vi støtter utvalgets forslag om eksternt flertall i styrene.

Utvalget har sett på forskjellene på studiepoeng fra universitet/høgskole og fagskolepoeng, og mener disse virker negativt med tanke på en mer helhetlig tertiær utdanning. Vi mener at poengsystemene må samkjøres bedre slik at skillelinjene bygges ned, og kompetanse fra fagskole blir enklere å vurdere mot universitet/høyskole.

Vi synes i utgangspunktet at det er positivt med beskyttet tittel for uteksaminerte fagskole-studenter, men vi mener ikke at den foreslåtte graden fagskolekandidat er en dekkende. For de tekniske fagene mener vi at fagskoleingeniør er bedre. 

Hilsen

Trondheim fagskole 

Audun Otterstad

-styreleder

Vedlegg