Forsiden

Høringssvar fra NUTF

NUTFs svar på høring NOU 2014_ 14 Fagskolen - Et attraktivt utdanningsvalg

Dato: 24.03.2015

Svartype: Med merknad

Viser til høringsbrev av 19.12.2014 og ønsker med dette å avgi høringssvar.

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning ønsker å avgi høringssvar og er enige om å konsentrere oss om tiltak som er knyttet til organisering og opprettelse av nasjonale fagråd. De respektive organisasjonene avgir fullstendige høringssvar på hele NOU-en.

 

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning ble opprettet i 2004, og er en frivillig sammenslutning av sentrale aktører innen teknisk fagfelt, med følgende mandat:

 

  1. Være et organ for samhandling mellom utdanningsgivere, brukere og næringsliv i arbeidet med å utvikle grunnlaget for en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskolen og å synliggjøre utdanningen i samfunnet. Den nasjonale standarden skal gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen og for ulike læringsformer.
  2. Fastsette nasjonale kriterier for teknisk fagskoleutdanning.
  3. Utvikle og fastsette nasjonale planer etter anbefaling fra de næringsrettede utvalgene.
  4. Tilby NOKUT et samarbeid om utvikling av kriteriegrunnlaget for godkjenning.

Utvalget kan uttale seg om andre forhold av nasjonal interesse.

 

Utvalget har arbeidet med samhandling mellom aktørene for å utvikle nye nasjonale planer, og revidere de bestående. Arbeidet har resultert i nye planer og revisjon av eksisterende.

 

Det har vært viktig for NUTF å samarbeide med NOKUT, utdanningsmyndighetene, fagmyndigheter og bransjeorganisasjoner.  På bakgrunn av over ti års erfaring med et frivillig utvalg (NUTF) ønsker vi å gi følgende innspill til NOU-en:

 

 

NUTF støtter utvalgets forslag om at det foretas en ekstern evaluering av Nasjonalt fagskoleråd. En ekstern evaluering av eksisterende ordning er et godt virkemiddel for å kunne utvikle Nasjonalt fagskoleråd.

 

NUTF støtter forslaget om å få etablert formaliserte nasjonale fagråd.  Disse bør etableres på en hensiktsmessig måte i forhold til arbeidsliv og tjenestefelt. Denne formaliseringen, og eventuelt mandatet bør vurderes ut fra erfaringen man har med uformelle nasjonale utvalg gjennom flere år. Evaluering av de uformell nasjonale utvalgene bør inngå som en del av den eksterne evalueringen av Nasjonalt fagskoleråd.

 

NUTF støtter at nytt nasjonalt fagskoleråd utarbeider mandat for fagrådene. Videre støttes at det kan etableres råd for hvert av de ulike fagfeltene som kan gi faglige råd til Nasjonalt fagskoleråd, Kunnskapsdepartementet, NOKUT og de enkelte fagskolene. Rådene skal, som foreslått, samordne og koordinere kvalitetsutviklingen innenfor eget fagområde og kartlegge regionale og nasjonale kompetansebehov.

 

Det støttes videre at de nasjonale fagrådene bør få i mandat å kartlegge nasjonale og regionale kompetansebehov innenfor eget fagområde. De bør kunne vurdere og anbefale nasjonale studieplaner innenfor egen sektor, koordinere opptakskrav der like utdanninger tilbys ved flere fagskoler, og gi råd om dimensjonering av tilbud innenfor egen sektor.

 

NUTF mener at forholdet og rollefordelingen mellom det Nasjonale fagskolerådet og de respektive fagrådene må avklares nærmere. Dette gjelder spesielt oppgaven knyttet til å gi råd om dimensjonering av tilbud innenfor egen sektor og til hvilken instans slike råd skal gis til.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Svein Harald Larsen

utvalgsleder

Vedlegg