Forsiden

Høringssvar fra NUFHO

NUFHOs svar på høring NOU 2014_14 Fagskolen - Et attraktivt utdanningsvalg

Dato: 24.03.2015

Svartype: Med merknad

Viser til høringsbrev av 19.12.2014 og ønsker med dette å avgi høringssvar.

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse og oppvekstfag har behandlet saken om å avgi høringssvar og er enige om å konsentrere oss om tiltak som er knyttet til organisering og opprettelse av nasjonale fagråd. De respektive organisasjonene avgir fullstendige høringssvar på hele NOU-en.

 

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse og oppvekstfag ble opprettet høsten 2006, og er en frivillig sammenslutning av sentrale aktører innen helse- og oppvekstfagene, med følgende mandat:

 

  • Et organ for samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner for å utvikle, beholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag. Den nasjonale standard skal være retningsgivende for søknader til NOKUT om godkjenning av fagskoletilbud. Samtidig skal den gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen
  • Sikre utvikling, videreutvikling og anbefaling av nasjonale planer for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag
  • Være en samarbeidspartner for NOKUT, utdanningsmyndighetene og andre aktuelle fagskolemiljøer
  • Arbeide for å utvikle et felles nettsted for all fagskoleutdanning.
  • Uttale seg om andre forhold av nasjonal interesse (finansieringsordninger, inntakskriterier, dimensjonering, lokalisering, framtidig behov for kompetanse o. a.)

 

I perioden utvalget har vært aktivt, har det med unntak av 2012 og 2014 blitt arrangert årlige nasjonale konferanser.

 

Utvalget har arbeidet med samhandling mellom aktørene for å utvikle nye nasjonale planer, og revidere de bestående. Arbeidet har resultert i flere nye planer og revisjon av eksisterende. Utvalget har også utarbeidet felles retningslinjer for opptak.

 

Det har vært viktig for NUFHO å samarbeide med NOKUT, utdanningsmyndighetene, fagmyndigheter innen helse- og oppvekstsektoren, samt kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste På bakgrunn av nå åtte års erfaring med et frivillig utvalg (NUFHO) ønsker vi gi følgende innspill til NOU-en:

 

NUFHO mener i utgangspunktet at det fortsatt skal være et nasjonalt fagskoleråd.

 

Ekstern evaluering av eksisterende ordning er et godt virkemiddel for å kunne utvikle Nasjonalt fagskoleråd. NUFHO støtter tiltaket.

 

NUFHO støtter forslaget om å få etablert formaliserte fagråd.  Disse bør etableres på en hensiktsmessig måte i forhold til arbeidsliv og tjenestefelt. Denne formaliseringen, og eventuelt mandatet bør vurderes ut fra erfaringen man har med uformelle nasjonale utvalg gjennom flere år. Evaluering av de nasjonale utvalgene bør inngå som en del av den eksterne evalueringen av Nasjonalt fagskoleråd.

Deler av NUFHO uttrykker sin skepsis til å legge fagrådene under Nasjonalt fagskoleråd.   Forholdet mellom det Nasjonale fagskolerådet og de respektive fagrådene må avklares.

 NUFHO har også diskutert dimensjonering av fagskoletilbud, som er en oppgave foreslått lagt til fagrådene. Dimensjonering er en stor utfordring. Det er viktig at fagskolesektoren opprettholder fleksibiliteten ut fra behov til lokalt, regionalt og nasjonalt arbeidsliv.

NUFHO mener at dimensjonering er en for omfattende oppgave for et fagråd, og at dette bør ligge nærmere de som har finansieringsansvaret.

Vedlegg