Forsiden

Høringssvar fra Buskerud fylkeskommune

Høringssvar NOU 2014 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Dato: 23.03.2015

Svartype: Med merknad

I Buskerud fylkeskommune har høringen vært innom yrkesopplæringsnemnda, som bidro med gode innspill til høringen. Saken har vært til politisk behandling i fylkesutvalgets møte 4. mars 2015, sak27/2015 Høring - NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg.

 

Utvalget vedtok enstemmig følgende:

Buskerud fylkeskommune mener utredningen inneholder mange tiltak som vil kunne bidra til å gjøre fagskolen til et attraktivt utdanningsvalg.

 

Eierskapet av de offentlige fagskolene og reduksjon av antall fagskoler

Før det settes i gang en prosess med formål om statlig overtagelse av de fylkeskommunale fagskolene, samt reduksjon i antall fagskoler, bør det gjøres en grundig utredning av administrative, juridiske og økonomiske forhold. Dette må sees i sammenheng med regjeringens kommune- og regionreform som har desentralisert myndighet som et av hovedformålene.

En mulig reduksjon av antall fylkeskommunale fagskoler må vurderes av skoleeierne og fagskolenes styrer, på bakgrunn av en slik utredning.

Fagskolenes styrer

Fylkeskommunen støtter forslaget om at det stilles nasjonale og lovfestede krav til at alle offentlige fagskoler skal ha flertall av ekstern representasjon i styrene og ekstern styreleder.

Buskerud fylkeskommune vil peke på utfordringene for de fylkeskommunale fagskolene. Gjeldende fagskolelov og organisering fører til dobbel styring av fagskolene, gjennom fagskolestyret til fylkestinget og gjennom utdanningssjef til fylkesrådmann. Dette oppleves uheldig. Fylkeskommunen har ønske om å etablere egen fagskole som et fylkeskommunalt foretak, noe som ville gitt én styringslinje. Dette har så langt ikke latt seg gjøre, fordi kommunelovens regler om foretak og fagskolelovens regler står mot hverandre.

Finansiering av fagskoler

Fylkeskommunen støtter forslaget om en samordnet finansieringsordning for fagskoler som gjøres til et statlig ansvar under Kunnskapsdepartementet. Fagskolesektoren er i dag underfinansiert. For å oppnå god drift og utvikling av fagskolen må rammebetingelsene styrkes.

Fylkeskommunene bidrar med betydelige midler i tillegg, for å dekke behovet for drift av egne fagskoler, både gjennom ekstra bevilgninger og ved at fagskolene kan benytte felles tjenester i fylkeskommunen.

 Fylkeskommunen støtter bevilgning av midler til samarbeidsprosjekt for utvikling av overgangsordninger til uh-sektoren. Dette er i samsvar med det pågående prosjekt Yrkeshøgskolen Øst, som fagskolene og fylkeskommunene på Østlandet har satt i gang.

 

Fagskoleutdanning som del av utvikling av lokalt arbeidsliv i kommuner og næringsliv.

Fagskolene har en viktig rolle gjennom å tilby utdanninger som støtter opp under lokalt og regionalt kompetansebehov, noe som igjen er av betydning for næringsutvikling og regional utvikling.

Fagskoletilbud bygger i stor grad på fag- og yrkesopplæringen og bør ses i sammenheng med det samarbeid som eksisterer lokalt og regionalt mellom næringsliv, fagskole, videregående opplæring og fylkeskommune, for å skaffe regionen riktig kompetanse.

Fagskolene må være lokalisert slik at de har mulighet til å videreføre det nære samarbeid de har med lokalt arbeidsliv. Partene må på en effektiv og dynamisk måte sammen kunne se kompetansebehov som oppstår i forbindelse med endringer i arbeidslivet, og sammen utvikle fagskoletilbud.

 

Tydeliggjøring av fagskoleutdanning som en høyere yrkesfaglig utdanning

Fleksibilitet med smidige og effektive overganger mellom alle tertiære utdanninger vil bidra til å skape et helhetlig utdanningssystem.

 

All tertiærutdanning bør vektes med studiepoeng. Det sier noe om omfanget og nivået av studiet. Fagenes innhold og læringsutbyttebeskrivelser vil synliggjøre muligheten til fleksibilitet.

Å vekte fagskolestudier med studiepoeng vil bidra til å gi sektoren et løft, og det vil trekke flere ungdommer til yrkesfagene.

Buskerud fylkeskommune vil fra høsten 2015 samlokalisere egen fagskole med Høgskolen i Buskerud Vestfold på Kongsberg. Slik samlokalisering er også en trend i andre fylker. Studentene ved fagskolen bør derfor gis samme rettigheter som studentene i høgskoler og universitet.

Fagskoleutdanning er en svært god vei til høyere yrkesfaglig utdanning. Det må gjøres godt kjent for alle som har en rådgiverrolle, samt for aktører i arbeidslivet som er mottakere av den kompetanse fagskoleutdannede innehar.