Forsiden

Høringssvar fra Senter for IKT i utdanningen

Dato: 25.03.2015

Svartype: Med merknad

Senter for IKT takker for invitasjonen til høring for NOU2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg.

Vi driver Kunnskapsdepartementets nettside for yrkes- og utdanningsinformasjon. Utdanning.no har årlig 4 millioner besøk. 50 prosent av brukerne er under 19 år, og 50% over.  På utdanning.no samles all informasjon om utdanning fra videregående til etter- og videreutdanning.

Med utgangs i tjenesten utdanning.no har vi innspill til to av tiltakene i utredningen:

Kommentar til tiltak 12

Staten bør

-øke sin innsats for å synliggjøre fagskolen som en attraktiv utdanningsvei.

 

Vår tjeneste, utdanning.no, har en god dekning i forhold til målgruppene som fagskolene ønsker å nå. Vi har tatt initiativ til, og ønsker å samarbeide med fagskolesektoren for å få en mer effektiv datainnsamling som kan sikre korrekt og god presentasjon av utdanningstilbudene ved fagskolene. Kobling som i dag gjøres mellom informasjon om utdanning, yrker og arbeidsmarked på utdanning.no vil bidra til å synliggjøre fagskoleutdanning som attraktiv/alternativ karrierevei og som del av et helhetlig utdanningssystem. Vi kan, ved tjenesten utdanning.no, også være en samarbeidspart dersom det skal etableres tiltak for å utvikle nettbasert informasjon rettet mot elever, studenter og voksne.

 

Kommentar til tiltak 5

Staten bør

- sørge for at rådgivningstjenesten i grunnskolen og videregående opplæring og de regionale karrieresentrene styrker sin kompetanse på fagskoleutdanning for å bidra til synlighet og rekruttering til fagskolen.

 

Utdanning.no er landets største nettside for yrkes- og karriereinformasjon med over 4 millioner besøk i året. Nettsiden brukes av elever, studenter, voksne utdanningssøkere, lærere, veiledere og rådgivere. Å samle informasjon om fagskoleutdanning på ett sted vil gjøre det enklere for rådgivere i skolen og ved de regionale karriersentrene å få oversikt over fagskoletilbudene og bidra til økt synlighet og rekruttering til fagskolen. I tilknytning til utdanning.no driver vi også fagressursen veilederforum.no sammen med VOX og Utdanningsdirektoratet. I tilknytning til veilederforum.no som henvender seg til rådgivere og karriereveiledere på alle nivå, er det også hensiktsmessig at det etableres et samarbeid mellom fagskolesektoren og redaksjonsrådet. Målsetningen med et eventuelt samarbeid er å sikre at aktuell og relevant informasjon når ut til rådgivere og karriereveiledere.

Vi ønsker departementet lykke til i arbeidet med oppsummeringen av høringen.