Høringssvar fra Unio

Dato: 24.01.2022

Unio viser til høringsbrev datert 14.01.2022 om endringer i utdanningsstøtteregelverket. Vi sender med dette vårt svar på høringen.

Med hilsen

Eli-Karin Flagtvedt

Unio

Vedlegg