Høringssvar fra Norsk studentorganisasjon

Dato: 24.01.2022

Høring om endringer i utdanningsstøtteregelverk som følge av endringer foreslått i Prop. 51 S (2021-2022)

Norsk studentorganisasjon vil takke for muligheten til å uttale seg på høringen om endringer i utdanningsstøtteregelverket som følge av endringer foreslått i Prop. 51 S (2021-2022). NSO representerer ca. 250 000 studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.

Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

NSO er svært fornøyde med at regjeringen og Sosialistisk Venstreparti før helgen fant en ny løsning til den foreslåtte strømstøtteordningen, der støtten skal gis som stipend, og ikke lån. Dette er en viktig endring som vil komme studentene til gode, og skape en tryggere økonomisk situasjon for studentene i den pågående strømkrisen.

Studenter har ulike bosituasjoner og leieforhold. Det er derfor viktig for NSO at dokumentasjonen av strømutgifter ikke låses til å kun omhandle navnet som står på strømregningen. Vi vil også understreke behovet for at strømstøtteordningene varer like lenge som strømutgiftene er unormalt høye, og at støtteordningene dekker de faktiske merkostnadene for den enkelte student.

Dersom strømsituasjonen vedvarer over tid, må støtteordningen utvides.

Forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

NSO støtter regjeringens forslag om å videreføre det midlertidige unntak fra inntektsgrensen ved behovsprøving av stipend for en avgrenset periode som er opptjent i helse- og omsorgssektoren og i barnehage- og skolesektoren. Vi vil igjen be om at regjeringen vurderer å utvide ordningen til å gjelde alle studenter som har måtte jobbe over inntektsgrensen som følge av pandemien.

Forskrift om endring i forskrift i tilbakebetaling av utdanningslån 2022

NSO er positive til den foreslåtte endringen.

Andre merknader

Avslutningsvis vil NSO be Kunnskapsdepartementet gå i dialog med Arbeids- og sosialdepartementet om å finne en varig løsning som gir studenter som blir permittert en inntektssikring. Pandemien har vist at dette er et hull i velferdsstaten, som i ytterste konsekvens fører til at studenter må avbryte studiene fordi de da vil få rett på dagpenger. Så lenge det legges opp til at studenter skal måtte ha en deltidsjobb for å kunne leve under studietiden forventer vi at vi skal ha de samme rettighetene som andre arbeidstakere.