Høringssvar fra NTNU/Institutt for kjemi

Vi bør støtte regjeringens forslag

Dato: 19.09.2017

Svartype: Med merknad

Heldekkende plagg må forbys i norske utdanningssituasjoner av tre hovedgrunner:

1) Sikkerhet:

Heldekkende klær eller masker som skjuler en persons ansikt er forbudt
mange steder i verden fordi slike plagg øker risikoen for utføring og
planlegging av kriminelle handlinger og terror. Vi ser at terroren i
Europa er økende og vi som nasjon må ta alle forholdsregler for å
forhindre at dette skjer her. Det er verdt å merke seg at niqab og
burqa er forbudt i muslimske land som f.eks. Tyrkia, Chad og Niger.

2) Konflikt med kvinners fundamentale rettigheter:

Vi kan ikke la våre utdanningsinstitusjoner akseptere et klesplagg som
vi vet påtvinges kvinner. Niqab og burqa er ikke et uttrykk for
kvinnens rett til å kle seg som hun vil fordi vi vet at vold ofte
utøves mot de som motsetter seg å gå med dette. Dette rimer dårlig
med våre prinsipper om likestilling mellom kjønnene for alle som bor i
Norge. Det er umulig å mene at niqab er ok, og samtidig påberope seg å
være for likestilling mellom mann og kvinne.

3) Store pedagogiske utfordringer:

Maskering vil gjøre det meget vanskelig for kommunikasjon og tillit
mellom student/elev og lærer. Det er vanlig at studenter/elever er for
sjenerte til å spørre et spørsmål direkte til foreleser, men det er
forholdsvis lett å oppdage en student eller elev med et spørrende
ansiktsuttrykk som gjør at man direkte kan henvende meg til
vedkommende. Maskering umuliggjør dette og dermed forringes kvaliteten på studentens læringsutbytte. Læringssituasjonen i et auditorium eller klasserom er en ting, men helt andre pedagogiske utfordringer gjelder for master- og PhD-studiene der god kommunikasjon med veilder er av sentral betydning for gjennomføringen. Dette inkluderer
studentenes ikke-verbale signaler som kan si noe om deres følelser og
motivasjon rundt eget prosjekt. En veileder må være sensitiv for dette
slik at alvorlige følger for fullføringen av en grad kan unngås.

En annen ting er det sosiale aspektet ved det å være student. De
fleste studenter ved norske universiteter får mye støtte og hjelp fra
sine medstudenter i tillegg til at de danner vennskap som kan vare
livet ut. Kvinner med heldekkende plagg vil bli unødvendig isolerte og
ha store vanskeligheter med å benytte denne ressursen til sin egen
læring og utvikling.