Høringssvar fra Pensjonistforbundet

Dato: 04.11.2020

Høring om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven – innføring av krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegg og utvikle tjenester

Pensjonistforbundet viser til departementets høringsbrev av 25.08.2020.

Pensjonistforbundets uttalelse er på vegne av Pensjonistforbundet og SAKO–organisasjonene (Postens Pensjonistforbund, Fagforbundet pensjonistutvalg, Telepensjonistenes Landsforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund, Politiets Pensjonistforbund, Statens Vegvesens Pensjonistforbund og LO- pensjonistutvalg).

Pensjonistforbundet støtter forslaget om endring i helse- og omsorgstjenesteloven
§ 6-2, om å innføre krav om at samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak skal inneholde en konkret beskrivelse av hvordan kommuner og helseforetak kan planlegg og utvikle tjenester sammen.

I forbindelse med innføringen av Helsefellesskap, som spesielt skal prioritere utviklingen av gode tjenester for fire sårbare pasientgrupper, er det helt avgjørende at tjenestene planlegges og utvikles med en tydelig samarbeidsstruktur. I dette arbeidet er det viktig med en påminnelse om videreføring av lovkravene til samarbeidet som allerede ligger i de eksisterende samarbeidsavtalenes krav til innhold. Sammen med nytt punkt 13 om at avtalen skal inneholde en konkret beskrivelse av hvordan partene sammen skal utvikle og planlegge tjenestene, konkretiseres plikten til å samarbeide om planer med struktur for beslutninger på overordnet, strategisk og faglig nivå.

I dette planarbeidet vil vi minne om hvor viktig det er at pasient- og bruker-organisasjoner og fastleger deltar sammen med kommuner og helseforetak. Dette er helt nødvendig for å få til gode fellestjenester, blant annet for pasienter med behov for hjemmebehandling fra ambulante og tverrfaglige team.

Vi har forventninger til at det nye kravet om konkretisering av planlegging og utvikling av tjenestene, vil medføre en god samarbeidsstruktur som igjen sikrer samordning og fremdrift av tjenestene for brukere med behov for koordinator og individuell plan.

Ifølge lovverket skal avtalepartene årlig gjennomgå avtalen med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser. I tillegg anbefaler vi at utviklingen følges nøye for å se om det går slik som planlagt gjennom interne og eksterne revisjons- og kontrollfunksjoner.

Vi forventer således at mange syke eldre og kronikere vil få et bedre samordnet tilbud enn det gis i dag. Sårbare grupper har spesielt stort behov for god oppfølging, særlig i disse pandemitider. Dessverre har vi sett at det motsatte skjedde i mars da retten til individuell plan og kontaktlege ble midlertidig fjernet fram til utgangen av september. Det må ikke skje igjen!

Med vennlig hilsen

Pensjonistforbundet

Harald Olimb Norman Anne Hanshus

Generalsekretær seniorrådgiver

Vedlegg