Høringssvar fra Levanger kommune

Dato: 06.11.2020

Vedtatt i Levanger formannskap 04.11.20:

Levanger kommune gir følgende høringsuttalelse til høringsnotat om endringer i helseog omsorgstjenesteloven – innføring av krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester:

Levanger kommune støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å legge til et nytt punkt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd, som innebærer at samarbeidsavtalen som inngås mellom kommunen og helseforetaket skal inneholde en konkret beskrivelse av hvordan kommuner og helseforetak sammen skal planlegge og utvikle tjenester. Kommunen mener at lovendringen vil bidra til et mer forpliktende og konkretisert samarbeid, og en tydeligere forankring av et felles ansvar for planlegging og utvikling av tjenester.